Các trường chính trị cần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái

Các trường chính trị cần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái

(ĐCSVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Học viện cần phối hợp với các trường chính trị cấp tỉnh, trường bộ, ngành tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Công tác tuyên truyền miệng giữ vai trò đặc biệt quan trọng
Công tác tuyên truyền miệng giữ vai trò đặc biệt quan trọng
(ĐCSVN) - Với tổng số điểm 286 điểm qua 3 phần thi, thí sinh Nguyễn Mai Anh, chuyên viên Ban Tuyên giáo, Thành đoàn Hà Nội đã xuất sắc giành giải Nhất...
Vai trò của tổ chức Đoàn trong việc phòng chống thông tin giả, xấu độc trên không gian mạng
Vai trò của tổ chức Đoàn trong việc phòng chống thông tin giả, xấu độc trên không gian mạng
(ĐCSVN) - Hội thảo là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp bách trong việc phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác...
Chủ nghĩa xã hội Một tất yếu của lịch sử thế giới
Chủ nghĩa xã hội: Một tất yếu của lịch sử thế giới
(ĐCSVN) - Vào một đêm lạnh giá cuối năm 1991, Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) chấm dứt sự tồn tại. Các thế lực tư bản và phản...
Quân đội nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Quân đội nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Đó là trách nhiệm chính trị, nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị; trong đó, Quân đội nhân dân Việt Nam là một trong những lực lượng tiên phong, đi đầu.

Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(ĐCSVN) - Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật mới xuất bản cuốn sách “Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng” (tập 2) do GS.TS Vũ Văn Hiền – Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm chủ biên.

Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội
Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội

(ĐCSVN) - Năm 2022, Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng bộ đội và nhân dân trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong nước, khu vực và quốc tế. Phát huy vai trò của các cơ quan nghiên cứu, các học viện, nhà trường, cơ quan báo chí trong biên soạn, phát hành các loại tài liệu, tư liệu về công tác thông tin tuyên truyền giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng

(ĐCSVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đánh giá: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW đã góp phần thay đổi từng bước nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo các cấp về vị trí, tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng.

Góp phần nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam
Góp phần nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

(ĐCSVN) - Lịch sử ra đời, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là từ khi Đảng nắm vai trò cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội khẳng định nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc là không ngừng nâng cao năng lực cầm quyền, lãnh đạo của Đảng.

Đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trở thành phong trào thi đua thường xuyên
Đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trở thành phong trào thi đua thường xuyên

(ĐCSVN) - Việc đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của thế lực thù địch trong tình hình mới trở thành phong trào thi đua thường xuyên, liên tục trong nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quyết tâm chính trị của Đảng ta
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quyết tâm chính trị của Đảng ta

(ĐCSVN) - Ngay từ ngày thành lập Đảng và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Quán triệt tư tưởng đó, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm: phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt.

Mạng xã hội VCNet với việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo
Mạng xã hội VCNet với việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo

(ĐCSVN) – Mặc dù mới ra đời, VCNet đã thể hiện rõ hiệu quả trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong thời gian tới, VCNet cần xác định được hướng đi đúng và cần được quan tâm đầu tư về mọi mặt để tiếp tục thu hút đông đảo người dùng, qua đó góp phần thực hiện các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo.

Từ khát vọng hòa bình đến khát vọng phồn vinh, hạnh phúc
Từ khát vọng hòa bình đến khát vọng phồn vinh, hạnh phúc

(ĐCSVN) - Cách đây 75 năm, sáng ngày 20/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Đảng, Chính phủ phát đi “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, phát động toàn dân tộc Việt Nam bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Lời kêu gọi của Người đã trở thành dấu ấn lịch sử, khẳng định khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam, trở thành phương châm chiến lược chỉ đạo con đường cách mạng tiến đến thực hiện khát vọng phồn vinh, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam ngày nay.

Ra mắt cuốn sách Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Ra mắt cuốn sách "Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng"

(ĐCSVN) - Nhằm cung cấp cho bạn đọc những tài liệu tham khảo giá trị về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn, xuất bản cuốn sách "Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng".

Báo Lao động với nhiệm vụ đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch
Báo Lao động với nhiệm vụ đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch

(ĐCSVN) - Thời gian qua, Báo Lao Động đã xây dựng nhiều tuyến bài về đấu tranh chống các quan điểm sai trái với chất lượng cao, và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Báo cũng thường xuyên rút kinh nghiệm để công tác tuyên tuyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt hiệu quả.

Báo Thanh Niên đổi mới, tăng cường công tác xây dựng Đảng
Báo Thanh Niên đổi mới, tăng cường công tác xây dựng Đảng

(ĐCSVN) - Với vai trò là cơ quan báo chí, truyền thông, Báo Thanh Niên đã ý thức được trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Từ đó, Báo luôn chủ động đề ra các giải pháp nhằm đổi mới, tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị.

Báo Nhân dân điện tử với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Báo Nhân dân điện tử với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Trước những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị, Báo Nhân Dân nói chung và Báo Nhân Dân điện tử nói riêng xác định việc quan tâm, tăng cường công tác xây dựng Đảng trong đơn vị là yêu cầu khách quan, cấp thiết, có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Về cái gọi là “Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam 2021”
Về cái gọi là “Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam 2021”

(ĐCSVN) - Thêm một lần nữa, tổ chức “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” có trụ sở ở bang California, Mỹ lại công bố kết quả bầu chọn “Giải thưởng Nhân quyền Việt Nam 2021”. Đây thực chất là sự "vinh danh nhà hoạt động nhân quyền” như rêu rao hay chính là sự cổ xúy cho những kẻ vi phạm pháp luật Việt Nam?

Tạp chí Quốc phòng toàn dân với việc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch
Tạp chí Quốc phòng toàn dân với việc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch

(ĐCSVN) - Tạp chí Quốc phòng toàn dân luôn xác định, cùng với bài viết vạch trần quan điểm sai trái, thù địch, còn có bài viết nói lên những thành tựu của đất nước, Quân đội ta trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng; coi đó là câu trả lời thiết thực nhất để khẳng định tính đúng đắn của đường lối, chủ trương của Đảng, dưới ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam với công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam với công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) – Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã đăng nhiều tin, bài có giá trị định hướng chính trị sâu sắc; phân tích, luận giải, làm rõ những giá trị bền vững, tính đúng đắn, khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam... Báo cũng có nhiều bài viết nhằm đấu tranh ngăn chặn, phản bác có hiệu quả từ sớm, từ xa các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, củng cố niềm tin của Dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đấu tranh làm thất bại quan điểm sai trái trên mạng xã hội hiện nay
Đấu tranh làm thất bại quan điểm sai trái trên mạng xã hội hiện nay

(ĐCSVN) - Yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam là phải kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", lấy xây dựng là chính, tích cực chủ động phòng, chống là quan trọng; kết hợp chặt chẽ giữa chủ động ngăn chặn, phòng ngừa với chủ động tiến công làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

Báo chí Việt Nam là lực lượng tuyến đầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Báo chí Việt Nam là lực lượng tuyến đầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Các hoạt động báo chí đã và đang diễn ra mạnh mẽ, đầy thách thức đối với những người lãnh đạo, quản lý báo chí trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực, thù địch, phản động. Vì vậy, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác lãnh đạo, quản lý đấu tranh chống quan điểm thù địch, sai trái là yêu cầu tất yếu khách quan.

Đổi mới toàn diện công tác nghiên cứu lý luận công an nhân dân
Đổi mới toàn diện công tác nghiên cứu lý luận công an nhân dân

(ĐCSVN) - Trong bối cảnh đổi mới, mở cửa hội nhập sâu rộng đòi hỏi công tác nghiên cứu lý luận Công an nhân dân phải có sự chuyển mình mạnh mẽ, đổi mới toàn diện, sâu sắc. Lý luận Công an nhân dân phải làm tốt hơn vai trò định hướng, dẫn dắt cho các mặt công tác, chiến đấu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Báo chí quân đội góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng
Báo chí quân đội góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng

(ĐSCVN) - Là bộ phận quan trọng của Báo chí cách mạng Việt Nam, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo và rèn luyện, báo chí Quân đội đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, phát triển và hội nhập, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Đảng lãnh đạo báo chí – báo chí bảo vệ Đảng là hai nhiệm vụ tất yếu, khách quan
Đảng lãnh đạo báo chí – báo chí bảo vệ Đảng là hai nhiệm vụ tất yếu, khách quan

(ĐCSVN) - Nền báo chí các mạng Việt Nam chịu sự lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam, phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, ở Việt Nam, Đảng lãnh đạo báo chí và báo chí bảo vệ Đảng, trong đó có bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là hai nhiệm vụ tất yếu, khách quan.

Đảng ủy Báo Quân đội nhân dân lãnh đạo công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đảng ủy Báo Quân đội nhân dân lãnh đạo công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) – Đảng ủy, Ban biên tập Báo QĐND đã xác định: Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu của Báo. Phát huy thế mạnh, truyền thống, kinh nghiệm của cơ quan báo chí có nhiều năm thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đến nay, việc triển khai và cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trọng này của Báo QĐND ngày càng chủ động, sát thực tế và đạt hiệu quả tốt hơn.

Hải Dương với công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Hải Dương với công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) – Báo chí tỉnh Hải Dương cùng với các trang tin, Fanpage do tỉnh quản lý, dưới sự chủ trì và chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo 35, đã phát hiện các bài viết vu khống, bịa đặt, thông tin sai trái, phản động, thù địch và các vụ việc phức tạp trên địa bàn; đăng tải các bài viết, chương trình phát sóng mang nội dung chuyên biệt, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch và để định hướng dư luận.