Cảnh giác với những thông tin xuyên tạc liên quan đến hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam

Cảnh giác với những thông tin xuyên tạc liên quan đến hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam

(ĐCSVN) - Lợi dụng việc Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam mới đây có thông báo về việc tạm thời ngừng cấp visa vào hộ chiếu phổ thông của Việt Nam mẫu mới (màu xanh tím than), các đối tượng xấu đã đăng tải, chia sẻ trên Internet, mạng xã hội những thông tin, luận điệu suy diễn, xuyên tạc, sai trái nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín của Đảng, Nhà nước ta.
Xứng đáng là những chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hoá của Đảng
Xứng đáng là những chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hoá của Đảng
̣(ĐCSVN) - Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực triển khai Nghị...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng Diễn đàn giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng mác-xít trên thế giới
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng Diễn đàn giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng mác-xít trên thế giới
(ĐCSVN) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá cao việc Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức...
Kỳ họp thứ 4 Hội đồng Lý luận TW cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng
Kỳ họp thứ 4 Hội đồng Lý luận TW cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng
(ĐCSVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu các...
Bổ sung, phát triển lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới
Bổ sung, phát triển lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới

(ĐCSVN) – Ngày 2/8, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Tọa đàm khoa học: “Sự phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH của các đảng cầm quyền trên thế giới và tác động đến tiến trình tìm tòi, bổ sung, phát triển lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới”.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng Sự cần thiết và những việc cần làm ngay
Đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng: Sự cần thiết và những việc cần làm ngay

(ĐCSVN) - Phương hướng nhiệm vụ công tác tư tưởng trong thời kỳ phát triển mới của đất nước được Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng xác định: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả”[1].

Công tác tư tưởng trong cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972
Công tác tư tưởng trong cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972

(ĐCSVN) - Trong lịch sử đấu tranh cách mạng, cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 của quân và dân ta đã diễn ra như một huyền thoại về ý chí quật cường, gan góc của “Bộ đội Cụ Hồ” và của cả dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó công tác tư tưởng giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, để lại nhiều kinh nghiệm quý báu.

Phân tích một số nhận thức sai về tính khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin
Phân tích một số nhận thức sai về tính khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin

(ĐCSVN) - Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991; bổ sung, phát triển năm 2011) cùng một số văn kiện khác của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động".

Vai trò đội ngũ giảng viên trong đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Vai trò đội ngũ giảng viên trong đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) - Để phát huy vai trò đội ngũ giáo viên Khoa học Xã hội Nhân văn (KHXHNV) các nhà trường quân đội trong đấu tranh bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, cần thường xuyên bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực cho đội ngũ giảng viên.

“Ngoại giao cây tre” với bối cảnh hội nhập quốc tế Việt Nam hiện nay
“Ngoại giao cây tre” với bối cảnh hội nhập quốc tế Việt Nam hiện nay

(ĐCSVN) - Trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, ngoại giao Việt Nam tiếp tục thực hiện sứ mệnh mới, góp phần tạo dựng và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; đồng thời linh hoạt, sáng tạo tìm ra phương cách mới để thúc đẩy hợp tác quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển kinh tế, nâng cao vị thế và gia tăng tiềm lực cho đất nước...

Việt Nam củng cố quốc phòng, an ninh với tính chất hòa bình, tự vệ
Việt Nam củng cố quốc phòng, an ninh với tính chất hòa bình, tự vệ

(ĐCSVN) - Đảng ta luôn nhất quán quan điểm củng có quốc phòng, an ninh để tự vệ, nhằm mục đích bảo vệ hòa bình. Song, với bản chất nham hiểm, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách xuyên tạc quan điểm nói trên nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.

Đà Nẵng chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ
Đà Nẵng chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ

(ĐCSVN) – Không ngừng nỗ lực nâng cao vai trò, chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, phục vụ có hiệu quả công tác cán bộ tại địa phương.

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy
"Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy"

(ĐCSVN) - Hội thảo khoa học “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy” là dịp để nghiên cứu, trao đổi làm sâu sắc hơn cơ sở, nội hàm, giá trị của quan điểm “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy”; cũng như thấy rõ trách nhiệm của từng cá nhân, của mỗi cơ quan, đơn vị trong quán triệt và triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cảnh giác với âm mưu, luận điệu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
Cảnh giác với âm mưu, luận điệu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

(ĐCSVN) - Chống phá cách mạng Việt Nam là mục tiêu xuyên suốt của các thế lực thù địch, phản động; trong đó, trọng tâm hàng đầu là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với sự nghiệp cách mạng. Điều này được thể hiện thông qua những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, nham hiểm đòi hỏi mỗi người cần đề cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh.

Vận dụng tư tưởng tác phẩm “Đường cách mệnh” trong xây dựng đội ngũ giảng viên trường Đảng
Vận dụng tư tưởng tác phẩm “Đường cách mệnh” trong xây dựng đội ngũ giảng viên trường Đảng

(ĐCSVN) – Bên lề Hội thảo khoa học Tác phẩm “Đường cách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc - Giá trị lý luận và thực tiễn, do Học viện Chính trị khu vực III tổ chức vào 26/5 vừa qua, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III - Chủ trì Hội thảo, đã dành cho phóng viên cuộc trao đổi về tư tưởng Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Đường cách mệnh” với vấn đề xây dựng đội ngũ giảng viên trường Đảng hiện nay.

Không thể xuyên tạc, phủ nhận những kết quả quan trọng của Hội nghị Trung ương 5
Không thể xuyên tạc, phủ nhận những kết quả quan trọng của Hội nghị Trung ương 5

(ĐCSVN) - Ngay sau khi Hội nghị Trung ương 5, Khóa XIII kết thúc, các thế lực thù địch, phản động đã ra sức xuyên tạc, phủ nhận những kết quả quan trọng của Hội nghị, nhất là việc thống nhất chủ trương thực hiện Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới…

Phản bác luận điệu xuyên tạc chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Phản bác luận điệu xuyên tạc chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(ĐCSVN) – Lợi dụng việc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII thảo luận và thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các đối tượng xấu đã đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội nhiều thông tin, luận điệu xuyên tạc, sai trái nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, gây phân tâm trong dư luận.

Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái về chính sách quốc phòng “bốn không”
Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái về chính sách quốc phòng “bốn không”

​(ĐCSVN) - Các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên mọi lĩnh vực; trong đó, có lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Gần đây, nhân sự kiện chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đang diễn ra ở Ukraine, chúng tìm mọi cách lại xuyên tạc chính sách quốc phòng “bốn không” của Việt Nam.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng
Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng

(ĐCSVN) - Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); kỷ niệm 53 năm Ngày ra đời tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" của Bác, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội thảo khoa học “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát huy vai trò của tuổi trẻ bảo vệ biên cương tư tưởng văn hoá của đất nước
Phát huy vai trò của tuổi trẻ bảo vệ biên cương tư tưởng văn hoá của đất nước

(ĐCSVN) - Nhấn mạnh bảo vệ nền văn hóa là nội dung rất quan trọng trong bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cấp, các ngành và tuổi trẻ cả nước cần tích cực thực hiện nhiều biện pháp để phát huy vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ biên cương tư tưởng văn hoá của đất nước.

Nâng cao hiệu quả truyền thông qua mạng xã hội
Nâng cao hiệu quả truyền thông qua mạng xã hội

(ĐCSVN) - Mỗi cán bộ hội, đảng viên khi tham gia mạng xã hội (MXH) phải thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng. Đồng thời phải luôn theo dõi, giám sát và phản biện lại các luận điệu sai trái, mang tính chất thù địch.

Phối hợp xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng
Phối hợp xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng

(ĐCSVN)- Chiều 5/5, Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP Hồ Chí Minh và Lữ đoàn 2 Bộ Tư lệnh 86 tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị trong nắm tình hình, đấu tranh, phản bác và xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng liên quan đến TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025.

Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”
Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

(ĐCSVN) – Ngày 26/4/2022, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ nhất (năm 2021 - 2022) và phát động Cuộc thi viết lần thứ hai (năm 2022 - 2023).

Sáng mãi tư tưởng của V I Lênin về giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại ngày nay
Sáng mãi tư tưởng của V.I.Lênin về giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại ngày nay

(ĐCSVN) - Kỷ niệm 152 năm Ngày sinh của V.I.Lênin là dịp tiếp tục nghiên cứu làm rõ, khẳng định những di sản vĩ đại xuyên suốt thời đại của Người. Trong đó, tư tưởng về giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (XHCN) đã, đang định hướng, dẫn dắt cho sự nghiệp cách mạng của các đảng cộng sản, giai cấp vô sản và nhân dân lao động trong thời đại ngày nay.

Nhận diện chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong thời kỳ mới
Nhận diện chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong thời kỳ mới

(ĐCSVN) - Chống phá cách mạng Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, các thế lực thù địch có sự điều chỉnh về thủ đoạn “diễn biến hòa bình” rất nguy hiểm. Vì vậy, chúng ta phải luôn tỉnh táo, nhận diện đúng, xem xét, phân tích, để vạch trần bản chất và có biện pháp phòng, chống hiệu quả. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, dẫn tới bị động, lúng túng trong cuộc chiến “không khói súng” nhưng đầy cam go, quyết liệt này.

Trí thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Trí thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

(ĐSCVN) - Hội thảo “Trí thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” góp phần mạnh mẽ trong việc xây dựng lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa; đưa ra những giải pháp cụ thể, thiết thực và khả thi trong việc phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong hiện thực hoá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam.

Cần tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn
Cần tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn

(ĐCSVN) – Theo TS. Nguyễn Văn Quang, chúng ta phải tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để làm sáng tỏ những vấn đề lý luận đúng đắn của chủ nghĩa Mác — Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và khẳng định sự vận dụng sáng tạo của Đảng ta trong từng giai đoạn lịch sử phát triển của đất nước là hoàn toàn đúng đắn.

Sáng mãi đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng
Sáng mãi đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng

(ĐCSVN) - Lợi dụng những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình quân sự, an ninh mới đây trên thế giới, nhất là tranh chấp, xung đột trên Biển Đông, các thế lực thù địch (TLTĐ) đã tung ra những quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận đường lối quốc phòng toàn dân (QPTD) của Đảng. Cả lý luận và thực tiễn đã cho thấy, đường lối QPTD do Đảng ta xác lập từ trước đến nay là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Lợi dụng dân chủ, nhân quyền, thủ đoạn nguy hiểm của thế lực thù địch
Lợi dụng dân chủ, nhân quyền, thủ đoạn nguy hiểm của thế lực thù địch

(ĐCSVN) - Trong những năm qua, các thế lực thù địch không ngừng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” với tính chất ngày càng gay gắt, quyết liệt. Dân chủ, nhân quyền là chiêu bài mà chúng vẫn dùng để lợi dụng kích động, gây rối, phá hoại, gây mất ổn định chính trị-xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhưng những gì mà Đảng và Nhà nước ta đã và đang làm là minh chứng rõ nét nhất, bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành quả về dân chủ, nhân quyền ở nước ta.