Phần II Những giá trị lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Phần II: Những giá trị lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

(ĐCSVN) - Ở phần I, tác giả đã nêu những điểm nổi bật trong lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ở phần này, tác giả đi sâu làm rõ những giá trị lý luận, trong đó đi sâu vào 2 nhóm giá trị lớn là góp phần làm sâu sắc hơn những sáng tạo trong lý luận của Đảng ta và cung cấp cơ sở lý luận cho việc hoàn thiện và phát triển hệ thống lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.*
Giá trị của lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội qua các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Giá trị của lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội qua các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
(ĐCSVN) - Là một nhà trí thức, nhà lý luận và hoạt động thực tiễn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều công trình nghiên cứu về các vấn đề chính...
Ban Chỉ đạo 35 Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Ban Chỉ đạo 35 Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
(ĐCSVN) - Các cấp ủy, tổ chức Đảng, tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp...
An Giang Đa dạng hóa kênh thông tin, góp phần nắm bắt kịp thời dư luận xã hội
An Giang: Đa dạng hóa kênh thông tin, góp phần nắm bắt kịp thời dư luận xã hội

(ĐCSVN) - Để triển khai thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Trần Thị Thanh Hương đề nghị các cấp, các ngành trong tỉnh phát huy hơn nữa sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác dư luận xã hội, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Gần 5 000 tác phẩm dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Khối các cơ quan Trung ương
Gần 5.000 tác phẩm dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Khối các cơ quan Trung ương

(ĐCSVN) - Tính đến thời điểm kết thúc gửi tác phẩm tham dự, Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã nhận được 4.924 tác phẩm. Hội đồng Sơ khảo đã thống nhất lựa chọn 196 tác phẩm vào chấm vòng Chung khảo.

Phát huy vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân trong chiến lược xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Phát huy vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân trong chiến lược xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

(ĐCSVN) - Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về bài học “Dân là gốc”, “Nước lấy dân làm gốc” và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy sức mạnh Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, văn kiện Đại hội Đảng qua các thời kỳ luôn khẳng định vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân - nền tảng của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, qua gần 40 năm đổi mới, những bài học về “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” vẫn còn nguyên giá trị và ngày càng được Đảng ta bồi đắp, hoàn thiện hơn cả trên phương diện lý luận và thực tiễn.

Đảng bộ Agribank tích cực triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đảng bộ Agribank tích cực triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Hưởng ứng Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", đồng thời triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, Đảng ủy Agribank đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong cách thức triển khai cuộc thi, qua đó kết quả ngày càng được nâng cao cả về chất lượng và số lượng.

Nhân dân biết cả đấy
Nhân dân biết cả đấy!

(ĐCSVN)- Phát biểu tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Công tác nhân sự Đại hội phải được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học và nhất quán, bảo đảm thật sự công tâm, thật sự trong sáng, khách quan, đặc biệt phải "có con mắt tinh đời". Muốn có được “con mắt tinh đời” đó, phải dựa vào Nhân dân vì “Nhân dân biết cả đấy!”

Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái về quyền con người ở Việt Nam hiện nay
Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái về quyền con người ở Việt Nam hiện nay

(ĐCSVN) - Quyền con người hay nhân quyền là vấn đề luôn được quan tâm và bàn luận từ rất sớm. Đồng thời, quyền con người là vấn đề nhạy cảm mà nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam luôn chú trọng thực hiện nhằm bảo vệ quyền con người, quyền công dân của đất nước, đồng thời qua đó cũng nhằm bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Thành tựu bảo vệ, thực thi quyền con người ở Việt Nam là không thể phủ nhận
Thành tựu bảo vệ, thực thi quyền con người ở Việt Nam là không thể phủ nhận

(ĐCSVN) - Với sự quan tâm thường xuyên của Đảng, Chính phủ, những năm qua, Việt Nam luôn nhất quán chính sách thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; coi con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và phát triển đất nước. Tuy nhiên, xuất phát từ mục đích thiếu trong sáng, vẫn có một số tổ chức quốc tế cố tình đưa ra nhiều nhận định phiến diện nhằm phủ nhận thành tựu trong bảo vệ và thực thi quyền con người ở Việt Nam.

Phát triển nhân tố chính trị tinh thần của lực lượng quân y trong tình hình mới
Phát triển nhân tố chính trị tinh thần của lực lượng quân y trong tình hình mới

(ĐCSVN) - Sức mạnh Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và bộ đội quân y nói riêng là sức mạnh tổng hợp của nhiều nhân tố, trong đó nhân tố chính trị tinh thần có vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, phát triển nhân tố chính trị tinh thần của lực lượng quân y đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là một trong những yếu tố cơ bản đảm bảo cho lực lượng quân y luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phòng, chống xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng
Phòng, chống xâm phạm an ninh quốc gia trên không gian mạng

Không gian mạng là mạng lưới kết nối toàn cầu của các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm internet, hệ thống máy tính, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, là môi trường đặc biệt mà con người thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.

Vietcombank​ Sở giao dịch Phát huy vai trò của đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Vietcombank​ Sở giao dịch: Phát huy vai trò của đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(ĐCSVN) - Với vai trò là đội ngũ tiên phong của Đảng, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch là nội dung cơ bản, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của các cán bộ, đảng viên Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Sở giao dịch.

Bài cuối Cần nhận thức đúng về kết quả thực hiện nhân quyền tại Việt Nam
Bài cuối: Cần nhận thức đúng về kết quả thực hiện nhân quyền tại Việt Nam

(ĐCSVN) - Để làm thất bại âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, thì mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cần hết sức tỉnh táo, đề cao cảnh giác, tin tưởng, kiên định, giữ vững con đường cách mạng và thành tựu đổi mới, hội nhập, phát triển của đất nước ta.

Giá trị của hoà bình
Giá trị của hoà bình

(ĐCSVN) - Trong không khí những ngày tháng lịch sử của dân tộc, trong bối cảnh thế giới vẫn đang tiếp tục diễn ra các cuộc xung đột, chiến tranh gây đau khổ cho nhân loại, ta càng thấy giá trị của hòa bình, kỳ tích mà Đảng ta đã đem lại cho Tổ quốc, cho Nhân dân hôm nay.

Vận dụng “Ngoại giao cây tre Việt Nam” trong đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa
Vận dụng “Ngoại giao cây tre Việt Nam” trong đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

(ĐCSVN) - Chính sách đối ngoại quốc phòng theo tư tưởng “Ngoại giao cây tre Việt Nam” hiện nay đang là chủ đề nóng được dư luận trong nước và quốc tế rất quan tâm. Đây cũng là vấn đề mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước tập trung xuyên tạc, chống phá. Thực tế đã khẳng định chính sách đối ngoại quốc phòng theo tư tưởng “Ngoại giao cây tre Việt Nam” là kế sách quan trọng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy.

Bài 2 Vạch trần luận điệu phủ nhận thành tựu nhân quyền ở Việt Nam
Bài 2: Vạch trần luận điệu phủ nhận thành tựu nhân quyền ở Việt Nam

(ĐCSVN) - Có thể nhìn nhận rõ, những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành quả về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam hiện nay gồm: lực lượng cực hữu, một số nghị sĩ cực đoan tại một số nước phương Tây, các nhóm phản động người Việt Nam ở nước ngoài và những cá nhân người Việt ở trong nước bị các thế lực cực hữu nước ngoài mua chuộc, lợi dụng... Tham dự vào lực lượng này còn có những người cơ hội chủ nghĩa, suy thoái về tư tưởng, chính trị tại Việt Nam.

Bài 1 Những thành tựu không thể phủ nhận về quyền con người tại Việt Nam
Bài 1: Những thành tựu không thể phủ nhận về quyền con người tại Việt Nam

(ĐCSVN) - Những kết quả, thành tựu to lớn trên lĩnh vực thúc đẩy, bảo vệ, bảo đảm quyền con người mà Việt Nam đã đạt được trong 40 năm qua là minh chứng sinh động cho thấy chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta, các thế lực thù địch vẫn cố tình tìm cách phủ nhận, bịa đặt, xuyên tạc về việc thực hiện quyền con người tại Việt Nam. Vì vậy, cần phải bóc trần và đập tan luận điệu lợi dụng nhân quyền chống phá cách mạng Việt Nam.

Khơi dậy lòng yêu nước, đập tan những luận điệu thù địch, sai trái
Khơi dậy lòng yêu nước, đập tan những luận điệu thù địch, sai trái!

(ĐCSVN) - Bất chấp những luận điệu xuyên tạc, sự kiện kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã một lần nữa khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, làm nên sức mạnh đẩy lùi cái xấu, cái tiêu cực để bảo tồn những giá trị thiêng liêng trong trang sử đáng tự hào của dân tộc.

Bài 1 Tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền con người
Bài 1: Tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền con người

(ĐCSVN) - Tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền tự nhiên của con người. Qua các giai đoạn cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán bảo đảm quyền đó của người dân, đồng thời làm hài hòa pháp luật trong nước với các điều ước quốc tế về nhân quyền có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Tiếp tục khẳng định giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin
Tiếp tục khẳng định giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin

(ĐCSVN) - Lợi dụng bối cảnh lịch sử mới và cuộc Cách mạng khoa học công nghệ 4.0 hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đang ra sức xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đã “lỗi thời”, “không còn phù hợp”. Song, lý luận, thực tiễn đều đã chứng minh, bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin là vấn đề có tính khách quan và vẫn còn nguyên giá trị đối với phong trào cách mạng thế giới.

Khẳng định tính đúng đắn của đường lối ngoại giao “Cây tre Việt Nam”
Khẳng định tính đúng đắn của đường lối ngoại giao “Cây tre Việt Nam”

(ĐCSVN) - Chúng ta luôn tự hào và tuyệt đối tin tưởng vào đường lối đối ngoại đúng đắn, sáng tạo đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của Đảng. Từ đó, nhận diện và kiên quyết đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ đường lối đối ngoại của Đảng, cũng chính là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cảnh giác với chiêu trò mới của các thế lực thù địch trên không gian mạng
Cảnh giác với chiêu trò mới của các thế lực thù địch trên không gian mạng

(ĐCSVN) - Những ngày gần đây, mạng xã hội dậy sóng nhiều tin đồn xuyên tạc sự thật, với tần suất lan truyền chóng mặt, gây tác hại đến công chúng tiếp nhận thông tin. Thực chất thì những thông tin xấu độc dạng tin đồn lan truyền trên không gian mạng xã hội không có gì mới, vẫn chỉ là “bình cũ, rượu mới”.

Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba
Trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba

(ĐCSVN) - Giải Nhất khối báo chí Trung ương thuộc về: Loạt 5 bài “Không thể xuyên tạc, phủ nhận thành tựu chính sách dân tộc ở Việt Nam” của nhóm tác giả Trần Hồng Quỳnh, Hoàng Thị Phương Liên, Nguyễn Thị Yến, Phạm Quang Kiên, Lý Thị Thu đăng tải trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhất quán khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh
Nhất quán khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) - Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn, quý giá của Đảng và dân tộc ta; là ngọn đuốc soi đường thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh và trước mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá, cần nhất quán khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

38 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”
38 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

(ĐCSVN) - Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng Chung khảo đã thống nhất lựa chọn 38 tác phẩm xuất sắc để trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023 - 2024) do Báo Quân đội nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) phối hợp tổ chức.