leftcenterrightdel

 Bỏ phiếu bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên tại Đại hội Đảng bộ xã Thái Tân,
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời:

Số lượng đại biểu dự đại hội cấp trên do cấp ủy cấp trên phân bổ, đại hội không biểu quyết số lượng cần bầu. Sau khi thực hiện quyền ứng cử, đề cử, đại hội biểu quyết danh sách bầu cử (gồm cả người ứng cử, được đề cử). Bầu lần thứ nhất chưa đủ số lượng đại biểu thì bầu tiếp. Nếu bầu nhiều lần vẫn không đủ số lượng, có bầu tiếp hay không do đại hội quyết định.

Danh sách bầu cử lần sau có giới thiệu bổ sung đại biểu ngoài danh sách bầu cử lần trước hay không do đại hội quyết định (Khoản 2, Điều 20, Quy chế bầu cử trong Đảng).

PV (theo "Một số tình huống thường gặp ở đại hội và cách xử lý")