Bộ mặt nông thôn làng Vị Khê (Nam Định) ngày càng khang trang, sạch đẹp (Ảnh: Đặng Hiếu)

Tích cực vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới

Theo Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với trách nhiệm đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn tuyên truyền cho Nhân dân hiểu về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó vận động Nhân dân tham gia hưởng ứng, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ngay sau khi triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tại Hội nghị lần thứ Ba, khóa VII của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã bàn và đề ra nhiệm vụ, xác định giải pháp để Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước, trực tiếp là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” (nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”). Những năm qua, thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận ở các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Thông qua công tác tuyên truyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã động viên Nhân dân hưởng ứng, tham gia thực hiện phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp ở từng địa phương. Trong xây dựng nông thôn mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã vận động nông dân giúp nhau phát triển kinh tế; vận động các nguồn lực đóng góp từ Nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, như hiến đất làm đường, xây dựng các công trình dân sinh nông thôn...; bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn... Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, trong gần 9 năm qua, Nhân dân đã tự nguyện hiến hơn 45 triệu m2 đất để làm đường, công trình dân sinh. Các địa phương cung đã huy động được hàng ngàn tỉ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn.

Cũng theo Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, thông qua thực hiện Quỹ “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã vận động Nhân dân ủng hộ xây dựng sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ vốn giúp người nghèo làm ăn. Vì vậy, ở các vùng nông thôn, từ nguồn vận động ủng hộ Quỹ đã giúp cho nhiều địa phương thực hiện hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo đảm bảo các tiêu chí về nhà ở trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong 10 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được trên 12 tỷ đồng; và vận động an sinh xã hội được trên 40.000 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” và nguồn an sinh xã hội cũng như sự hỗ trợ của cộng đồng, đã xây dựng, sửa chữa được 741.945 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, đã tạo thêm nguồn lực giúp cho nhiều hộ nghèo thoát nghèo, có nhà ở, ổn định cuộc sống.

Công tác cứu trợ cũng được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quan tâm thực hiện kịp thời. Hàng năm, khi thiên tai bão lũ xảy ra, nhất là đối với những đợt thiên tai nghiêm trọng gây thiệt hại nặng nề về người và của ở các địa phương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều ra lời kêu gọi vận động ủng hộ; kịp thời đi thăm hỏi, động viên, cứu trợ trực tiếp đến địa phương và Nhân dân vùng bị thiệt hại, giúp họ ổn định cuộc sống. Trong 10 năm, Ban Cứu trợ các cấp đã vận động phân bổ hàng nghìn tỷ đồng giúp đỡ các địa phương và người dân bị thiên tai (riêng Quỹ cứu trợ Trung ương vận động tiếp nhận được 240,748 tỷ đồng, phân bổ 185,948 tỷ đồng đến các địa phương bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra).

Tham gia giám sát xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, Mặt trận các cấp đã hướng dẫn Nhân dân tham gia giám sát, phát huy vai trò của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong việc giám sát các nội dung, dự án đầu tư xây dựng nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt, từ khi có Quy chế giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội (Quyết định 217, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các tổ chức chính trị - xã hội), công tác giám sát được thực hiện hiệu quả hơn. Hàng năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xác định nội dung và xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát các chính sách, dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua hoạt động giám sát của Mặt trận, đã giúp cho Chính phủ, chính quyền và ngành chức năng các cấp điều chỉnh các nội dung và chính sách trong xây dựng nông thôn, hỗ trợ nông dân phù hợp hơn và được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Các hoạt động nổi bật trong giám sát xây dựng nông thôn mới như: giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giám sát bảo vệ môi trường; xây dựng cơ sở hạ tầng; giám sát nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới, nhất là nguồn lực do Nhân dân đóng góp và nhà nước đầu tư; giám sát về việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; việc thực hiện chính sách hỗ trợ giá, giống, vốn, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp; giám sát xây dựng các công trình dân sinh; bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng; chính sách hỗ trợ, ưu đãi nông dân phát triển sản xuất, hỗ trợ nông dân nghèo; xây dựng và quản lý quỹ hỗ trợ nông dân.

Nhờ đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã thường xuyên nắm bắt, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp, chủ động đăng ký với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát theo chuyên đề xây dựng nông thôn mới. Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đã tiếp tục phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia giám sát trong xây dựng nông thôn mới, như thực hiện các công trình phúc lợi, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; có cơ chế hỗ trợ và huy động Nhân dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, dồn điền đổi thửa... Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cũng tích cực tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và bà con nông dân nâng cao ý thức trách nhiệm tham gia giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện những sai phạm, bất cập với cấp có thẩm quyền và các cơ quan chức năng về những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông thôn.

Cùng với việc tổ chức các hoạt động giám sát, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tích cực tham gia phản biện đóng góp ý kiến đề xuất vào dự thảo các văn bản của Trung ương, các cấp ủy, chính quyền các cơ quan, ban, ngành về các chủ trương, cơ chế chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia góp ý vào các dự thảo Luật trước khi trình Quốc hội ban hành, tham gia góp ý vào một số cơ chế, chính sách, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thông qua các hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổng hợp và kiến nghị những nội dung sát hợp với chức năng, nhiệm vụ và nguyện vọng của Nhân dân nhất là những vấn đề liên quan đến xây dựng nông thôn mới…

Có thể thấy, những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc các cấp đã góp phần rất tích cực vào kết quả sau 10 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tới nay, sau 10 năm triển khai thực hiện, cả nước đã có 4.665 xã (52,4%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 8 tỉnh, thành phố đã có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 109 đơn vị cấp huyện của 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; và, chương trình hoàn thành trước gần 2 năm so với chỉ tiêu Đảng, Quốc hội giao. Kinh tế nông thôn liên tục tăng trưởng khá và chuyển mạnh theo hướng công nghiệp – dịch vụ, ngành nông nghiệp đang chuyển đổi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn và từng bước thu hẹp khoảng cách với đô thị. Năng suất lao động nông nghiệp không ngừng được cải thiện. Năm 2018, GDP bình quân trong ngành nông, lâm, thủy sản đạt bình quân 40 triệu đồng/lao động, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2010. Thu nhập bình quân đầu người/năm ở nông thôn tăng nhanh hơn tốc độ tăng thu nhập của người dân đô thị, tăng 2,78 lần từ mức 12,8 triệu năm 2010 lên mức 35,88 triệu đồng/người năm 2018. Khoảng cách về thu nhập giữa nông thôn và thành thị giảm từ 2,1 lần năm 2010 xuống còn 1,8 lần năm 2018.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên xác định, tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đang diễn ra ở địa bàn dân cư, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ vững và nâng cao chất lượng nông thôn mới đối với các địa phương đã đạt chuẩn; tiếp tục đóng góp nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục vận động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới ở các địa phương khó khăn trong đó tập trung tiêu chí nhà ở cho hộ gia đình khó khăn về nhà ở. Đẩy mạnh các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các  tổ chức thành viên về xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, trực tiếp của người dân trong xây dựng nông thôn mới; tham gia góp ý hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao chất lượng đánh giá, công nhận kết quả xây dựng nông thôn mới…

 

Đặng Hiếu