leftcenterrightdel
 Đại hội Đảng bộ xã Trà Don (nhiệm kỳ 2020-2025) là đại hội điểm, được Đảng bộ huyện Nam Trà My chọn để tổ chức rút kinh nghiệm cho toàn huyện.

Đây là khẳng định của đồng chí Lê Thanh Hưng, Bí thư Huyện ủy Nam Trà My với phóng viên khi nói về công tác lãnh chỉ đạo đại hội đảng các cấp trên địa bàn huyện hiện nay.

Đồng chí Lê Thanh Hưng cho biết, trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Tỉnh ủy Quảng Nam đã chỉ đạo tạm ngừng công tác đại hội đảng các cấp để tập trung cho công tác chống dịch, chờ đến khi hết dịch bệnh sẽ tiếp tục hoàn thành đại hội ở các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn, trên cơ sở đó Huyện ủy cũng sẽ tiến hành Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới (2020-2025).

“Trước đó, mặc dù gặp không ít khó khăn do Nam Trà My là huyện miền núi, tuy nhiên xác định công tác đại hội đảng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nên ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị số 35-CT/TW, Kết luận số 60-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 45-CT/TU của Ban Thường vị Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My đã cụ thể hóa và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025”- đồng chí Lê Thanh Hưng cho biết thêm.

Trong khi đó, theo đồng chí Nguyễn Tấn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nam Trà My, thời gian qua, Đảng bộ huyện cũng đã tập trung tổ chức quán triệt, triển khai nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 45 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Huyện ủy và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã ban hành một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai về Đại hội như:  Chỉ thị số 23-CT/HU, ngày 12/8/2019 về tổ chức đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Trà My lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch số 129-KH/HU, ngày 19/9/2019 về triển khai Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Trà My lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Huyện ủy Nam Trà My cũng đã ban hành công văn về việc thống nhất nhân sự cấp ủy, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt của đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 12 đảng bộ cơ sở; ban hành Công văn về việc thống nhất phê duyệt nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 của 29 Chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy; ra Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành đảng bộ, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư Đảng ủy xã Trà Don khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Nam Trà My Nguyễn Tấn Thành để đảm bảo công tác tham mưu và giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thành công công tác đại hội đảng các cấp trên địa bàn, thời gian qua Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My đã thành lập Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban phục vụ Đại hội và Tổ giúp việc Tiểu ban văn kiện, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chọn Đảng bộ xã Trà Don tổ chức, chỉ đạo Đại hội điểm theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và thành lập các tổ theo dõi, chỉ đạo Đại hội đối với các Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 -2025; đồng thời đã ban hành Kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền và Tiểu ban phục vụ Đại hội.

leftcenterrightdel
Để đảm bảo các yêu cầu trong lãnh chỉ đạo đại hội đảng các cấp., các tổ công tác được Huyện ủy Nam Trà My thành lập liên tục bám sát cơ sở để hỗ trợ, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở các bước, quy trình có liên quan cho công tác đại hội. 

Mặc khác, để có cơ sở đánh giá các thành tựu đã đạt được trên các mặt đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương trong nhiệm kỳ qua và định hướng chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My cũng đã chỉ đạo UBND huyện tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng; Hướng dẫn cách tính các bộ chỉ số, định hướng cho địa phương về phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cho biết về tiến độ chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ tới, Bí thư Huyện ủy Nam Trà My Lê Thanh Hưng khẳng định: Huyện ủy đã làm đúng quy trình, yêu cầu mà cấp trên đặt ra. Trong đó đã rà soát, củng cố, kiện toàn, sắp xếp, bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện. Đặc biệt, đã bổ nhiệm mới 03 đồng chí  và bổ nhiệm lại 01 đồng chí giữ chức vụ phó phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của huyện; thống nhất chủ trương điều động 02 đồng chí cán bộ chủ chốt xã giữ chức vụ 02 nhiệm kỳ, 01 cán bộ luân chuyển và 01 cán bộ thuộc Đề án 600 của Chính phủ về nhận công tác tại huyện. 

Song song đó, huyện cũng đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ, cán bộ chủ chốt Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026. Đồng thời đã báo cáo việc rà soát, bổ sung quy hoạch này về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy để thẩm định, phê duyệt theo quy định; thẩm định và phê duyệt kết quả rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 đối với các phòng ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện cũng như các đảng ủy trực thuộc Huyện ủy.

Về công tác chuẩn bị văn kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Huyện ủy Nam Trà My Lê Thanh Hưng cho biết, Huyện ủy đã  triển khai hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc xây dựng đề cương chi tiết và báo cáo chính trị trình Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các địa phương, đơn vị trong toàn huyện cũng đã hoàn thành việc xây dựng Đề cương chi tiết báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Về Đại hội chi bộ dưới cơ sở và Đại hội cấp cơ sở, Bí thư Huyện ủy Nam Trà My  thông tin, hiện đã có 10/10 Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tiến hành đại hội hết nhiệm kỳ; đến nay có 75/75 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 theo quy định, đạt tỷ lệ 100%.

Đối với Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, theo đồng chí Lê Thanh Hưng, hiện toàn Nam Trà My, từ tháng 9/2019 đã có 41/41 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo đại hội của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên; đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai công tác Đại hội chi, đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; 41/41 tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành đề cương chi tiết báo cáo chính trị và xây dựng dự thảo báo cáo chính trị; trong đó, 10/10 xã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị và đã gửi lấy ý kiến tham gia theo quy định.

“Đến nay, đã có 09 Chi bộ cơ sở và 03 đảng bộ cơ sở đã tổ chức đại hội, trong đó Đảng bộ xã Trà Don được Đảng bộ huyện chọn tổ chức đại hội điểm theo quy định của Điều lệ Đảng”- đồng chí Lê Thanh Hưng thông tin thêm./.

Bài, ảnh: Đình Tăng