Theo đó, quá trình triển khai đã đạt được kết quả nhất định. Cụ thể:

Công tác xây dựng  Đảng trong TAND luôn gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán Tòa án các cấp trong sạch, vững mạnh. Các tổ chức đảng của ngành luôn quan tâm và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; công tác phát triển đảng, duy trì kỷ luật, kỷ cương, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đề cao tinh thần phê và tự phê bình trong sinh hoạt đảng; xây dựng, giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Cùng với việc nâng cao chất lượng xét xử, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) luôn quan tâm, chú trọng đến các biện pháp đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” nội bộ theo tinh thần của nghị quyết. Triển khai tích cực việc ‘Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện nghiêm nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng.

Ban cán sự đảng TANDTC đã quan tâm, chú trọng chỉ đạo, nghiên cứu, xây dựng các đề án nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án.

leftcenterrightdel
 Chánh án Nguyễn Hòa Bình trao các Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp. Ảnh: TH.

Sau gần hai năm triển khai, công tác tổ chức cán bộ đã có những thay đổi tích cực, đội ngũ cán bộ được cơ cấu theo vị trí việc làm gắn với tinh giảm biên chế; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và công tác luân chuyển cán bộ, lãnh đạo quản lý của TANDTC thực hiện bài bản, khoa học kết hợp với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng bố trí cán bộ, nhằm tạo nguồn cán bộ đủ phẩm chất, năng lực khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ.

Đáng chú ý, công tác tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán được thực hiện đúng quy định; các kỳ thi tuyển chọn được tổ chức công khai, minh bạch. Tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức và các đầu mối bên trong, hoàn thiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị trong Tòa án các cấp, khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp. Tổ chức các Tòa chuyên trách cấp tỉnh trên cơ sở các quy định của Luật Tổ chức Tòa án và thực tế nhu cầu của từng đơn vị.

TANDTC đã tập trung chỉ đạo, đề ra 14 giải pháp đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng xét xử và triển khai trong toàn ngành. Vì vậy, công tác xét xử trong những năm gần đây đã có những chuyển biến tích cực, được Đảng và Nhà nước đánh giá cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhận thức của một số cấp ủy, đản viên về vị trí, vai trò của Tòa án là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp” chưa thực sự sâu sắc, toàn diện và nhất quán, dẫn đến việc đổi mới tổ chức và hoạt động hệ thống Tòa án thiếu đồng bộ; Luật Tổ chức Tòa án 2014 còn một số bất cập gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, như tổ chức bộ máy giúp việc của TANDTC, cơ cấu Thẩm phán Tòa án các cấp;… Số lượng, chất lượng Thẩm phán chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Về công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, TANDTC và Tòa án các cấp đã xây dựng các kế hoạch và tổ chức thực hiện; báo cáo tình hình nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020, tình hình quy hoạch nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó là đề xuất chủ trương thí điểm sáp nhập một số Tòa án cấp huyện theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

TANDTC cũng đề nghị Bộ Chính trị sớm xem xét, cho ý kiến đối với Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của TAND…/.

Thu Hằng