Pác Bó, tỉnh Cao Bằng, nơi Nguyễn Ái Quốc chọn làm địa điểm
hoạt động khi về nước năm 1941 (Ảnh: hochiminh.vn)

Trước khi về nước, Người mở lớp huấn luyện cán bộ Việt Minh ở Nậm Quang và Ngàm Tảy (Tĩnh Tây, Trung Quốc) để họ có thể tuyên truyền, giác ngộ nhân dân tham gia vào các đoàn thể cứu quốc.

Về nước, đồng chí Nguyễn Ái Quốc ở Pác Bó (Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng). Người chủ trương tổ chức thí điểm Mặt trận Việt Minh ở ba châu Hà Quảng, Hoà An và Nguyên Bình. Người giao cho đồng chí Vũ Anh chỉ đạo triển khai công tác này, từ tháng 2-1941 đến tháng 4-1941.

Các cán bộ Cao Bằng đã qua lớp huấn luyện nhanh chóng triển khai xây dựng nhiều tổ Cứu quốc ở các địa phương trong tỉnh. Chỉ trong 3 tháng, 2000 người thuộc mọi tầng lớp đã tham gia các đoàn thể Thanh niên Cứu quốc, Phụ nữ Cứu quốc, Nông dân Cứu quốc, Nhi đồng Cứu quốc. Trong 6/7 tổng của Hoà An có các Hội Cứu quốc. Ở Hà Quảng có 10/20 xã có các tổ chức Cứu quốc; Nguyên Bình: 2 xã có tổ chức Cứu quốc.

Cuối tháng 4-1941, Hội nghị cán bộ tỉnh Cao Bằng được tiến hành tại Coọc Mụ (Pác Bó) do đồng chí Hoàng Văn Thụ và đồng chí Vũ Anh chủ trì, nhằm rút kinh nghiệm tổ chức thí điểm Mặt trận Việt Minh ở Cao Bằng. Hội nghị đánh giá công tác xây dựng thí điểm các đoàn thể cứu quốc mở đầu bằng lớp huấn luyện cán bộ Việt Minh, đạt kết quả tốt. Điều đó chứng tỏ chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh của đồng chí Nguyễn Ái Quốc là hoàn toàn đúng đắn. Thắng lợi này đã góp phần tích cực vào thành công của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 5-1941.

--------------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 2, tr.728-730, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.