Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ.
(Ảnh: hochiminh.vn)

Năm 1951, Mỹ xúc tiến mở rộng chiến tranh xâm lược ở nhiều nơi trên thế giới, đồng thời tích cực giúp Pháp lấn sâu vào chiến tranh Đông Dương. Pháp tăng cường càn quét chia cắt chiến trường Nam Bộ, củng cố phòng tuyến ở Bắc Bộ. Từ ngày 13 đến ngày 16-3, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, triển khai các nhiệm vụ quân sự trong tình hình mới.

Hội nghị kiểm điểm tình hình thế giới và tình hình trong nước. Mỹ chuẩn bị chiến tranh chống Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân; phong trào bảo vệ hòa bình do Liên Xô lãnh đạo ngày càng lan rộng; tại Việt Nam, Pháp ra sức củng cố vị trí chính trị, mở rộng càn quét ở Nam Bộ, tăng cường lực lượng, phong tỏa bờ biển, phát triển chiến tranh tình báo. Hội nghị nêu bật những thắng lợi của nhân dân ta trên nhiều mặt, thắng lợi đó chủ yếu do sự đoàn kết và hết sức chiến đấu của toàn dân tộc.

Hội nghị nhấn mạnh tính chất trường kỳ, gian khổ, tự lực cánh sinh của cuộc kháng chiến. Hội nghị đề ra bốn nhiệm vụ trước mắt:

1. Nắm vững chiến lược chỉ đạo quân sự.

2. Xúc tiến công tác kinh tế tài chính.

3. Tích cực tham gia phong trào bảo vệ hòa bình.

4. Thi hành Nghị quyết của Đại hội Đảng và Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt toàn quốc.

Về quân sự, Hội nghị đề ra phương châm tiêu diệt sinh lực địch, bồi dưỡng lực lượng ta. Ở Bắc Bộ, vận động chiến là chủ yếu, các chiến trường khác đẩy nhanh du kích chiến phối hợp với chiến trường chính.

Về kinh tế, Hội nghị chỉ rõ, chính sách chung là tăng gia sản xuất, bảo đảm cung cấp, tích cực thực hiện giảm chi, tiết kiệm, sửa đổi các chế độ thuế khóa cho thống nhất đấu tranh kinh tế với địch. Hội nghị nhấn mạnh, muốn giành thắng lợi trên mặt trận kinh tế tài chính, toàn Đảng phải tăng cường lãnh đạo công tác kinh tế tài chính.

Hội nghị quy định bộ máy và lề lối làm việc của Trung ương Đảng, lập Trung ương Cục miền Nam.

 

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng góp phần nâng cao ý thức kháng chiến lâu dài gian khổ, dựa vào sức mình là chính của cán bộ, nhân dân, vạch ra những nhiệm vụ quan trọng tiếp tục đẩy mạnh cuộc kháng chiến.

----------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 3, tr.552-554, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.