Nhờ thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở nên nhiều địa phương, cơ quan đơn vị ở Hòa Bình đã phát huy có hiệu quả sức mạnh, trí tuệ tập thể trong thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: ĐC

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của việc phát huy dân chủ trong đời sống xã hội, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hòa Bình đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã chủ động ban hành nhiều văn bản lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ, như: Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 25/8/2017 về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Quyết định số 525-QĐ/TU, ngày 13/6/2017 ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2017 - 2022; Quyết định số 402-QĐ/TU, ngày 13/02/2017 ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới. Đồng thời, tiến hành sơ, tổng kết các chỉ thị, đề án về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện “Dồn điền, đổi thửa”; qua đó, đã phát huy dân chủ và quyền tự chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã từng bước làm chuyển biến nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các địa phương, cơ quan, đơn vị. Mối quan hệ giữa đảng, chính quyền với nhân dân ngày càng gắn bó, lòng tin của nhân dân với Đảng ngày càng được củng cố vững chắc. Từng cấp, từng ngành đã nhận thức rõ hơn trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc thực hiện dân chủ. Việc thực hiện các nội dung dân chủ tại các xã, phường, thị trấn đã đi vào nền nếp, có chiều sâu gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, góp phần phát huy dân chủ, trí tuệ, nội lực của nhân dân trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cơ quan, đơn vị duy trì và chỉ đạo giải quyết theo đúng thẩm quyền. Công khai số điện thoại đường dây nóng, lịch tiếp công dân, tổ chức đối thoại giữa thủ trưởng cơ quan với cán bộ, công chức, viên chức được nhiều đơn vị thực hiện tốt. Nhờ vậy, quyền làm chủ của nhân dân được đảm bảo và phát huy rõ nét hơn; góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm trong xây dựng nông thôn mới đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án; cải thiện, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân. Đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc (Hòa Bình) cho biết: Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã giúp các địa phương trong huyện hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp; lợi dụng dân chủ gây mất ổn định chính trị, an toàn xã hội. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, hàng năm, UBND tỉnh Hòa Bình đã trực tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ. Chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nhiều biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho phát triển kinh tế; đẩy mạnh cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp... Năm 2017 vừa qua, ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã thực hiện ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận với Ban Dân vận Tỉnh ủy giai đoạn 2017 - 2021; Phối hợp tổ chức thành công Hội thảo công tác dân vận chính quyền trong việc dồn điền đổi thửa trên địa bàn tỉnh tại huyện Yên Thủy. Việc đổi mới công tác tiếp dân, tổ chức các cuộc đối thoại với các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh cũng được chú trọng. Thông qua đối thoại đã kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân để có sự chỉ đạo cụ thể, theo hướng xác định rõ thời gian và trách nhiệm giải quyết, nhằm xây dựng chính quyền đồng hành, chính quyền phục vụ doanh nghiệp và người dân vì sự phát triển chung của tỉnh. Bà Bùi Thị Bình ở xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) chia sẻ: Năm qua, vi phạm trong việc khai thác cát trên địa bàn xa đã gây bức xúc trong dư luận địa phương. Sau khi đoàn công tác liên ngành của UBND tỉnh tiến hành đối thoại công khai, bà con đã hiểu rõ quan điểm, chủ trương của tỉnh cũng như nhất trí với hướng xử lý đối với doanh nghiệp có sai phạm.

Tìm hiểu được biết, đến hết năm 2017, cơ bản các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành việc xây dựng quy chế dân chủ; các xóm, tổ dân phố đã xây dựng được quy ước, hương ước. Hầu hết số quy chế, quy ước đã được các cấp chính quyền phê duyệt. Quy ước, hương ước được chỉnh sửa hàng năm cho phù hợp với thực tế của từng địa phương. 100% xã, phường, thị trấn đã bầu được trưởng thôn và Ban thanh tra nhân dân. Hiện nay, 210/210 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã có phòng tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Phòng tiếp dân được bố trí thuận tiện, đầy đủ tiện nghi và bố trí cán bộ tiếp dân có đủ trình độ, năng lực giải quyết các yêu cầu kiến nghị của dân. Hàng tuần lãnh đạo HĐND, UBND phân công lịch trực tiếp dân để lắng nghe ý kiến và trực tiếp giải quyết các yêu cầu chính đáng của nhân dân. Các đơn thư của nhân dân đều được thụ lý giải quyết theo đúng thẩm quyền và các quy định của Luật Khiếu nại tố cáo. Lãnh đạo xã, phường, thị trấn tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân; những vấn đề nổi cộm, bức xúc được quan tâm chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở thông qua hệ thống tổ hoà giải. Do vậy số đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp hàng năm ở nhiều địa phương giảm.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò nòng cốt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia có hiệu quả việc thực hiện dân chủ cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia giám sát hoạt động chính quyền, thông tin kịp thời cho nhân dân về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự án, công trình đầu tư, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư đối với cấp xã. Tham gia công tác tiếp dân, rà soát hương ước, quy ước, giám sát việc xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo. Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thông qua Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và nhân dân trong việc giám sát quy trình thi công các công trình xây dựng có sự đóng góp kinh phí của nhân dân trên địa bàn, việc thu, chi và sử dụng các nguồn quỹ vận động trong nhân dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại cơ sở.

Có thể thấy, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã trực tiếp góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, phát huy sức mạnh của tập thể. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong công tác chuyên môn, thực hiện tốt các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội đã đổi mới phương thức hoạt động, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện và giám sát, phản biện việc thực hiện các chủ trương, chính sách ở cơ sở. Với việc nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đời sống mọi mặt của người dân cũng đã từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Các phong trào hành động cách mạng có sự lan tỏa sâu rộng và vững chắc, được các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực. Đồng thời, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy quyền làm chủ của mình trong việc bàn bạc, quyết định và tổ chức thực hiện những nội dung quan trọng nhằm phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị./.

Đoàn Cần – Quang Đạo