Ảnh minh họa

Theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 14 như sau: Ứng viên là thành viên HĐGS ngành, nếu đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư thì không tham gia trao đổi, thảo luận về hồ sơ của mình.

Sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 20 như sau: Ứng viên là thành viên HĐGS cơ sở, nếu đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư thì không tham gia trao đổi, thảo luận về hồ sơ của mình.

Thay đổi từ, cụm từ của Điều 7 và Điều 14, cụ thể: Thay đổi cụm từ “tóm tắt lý lịch khoa học” thành cụm từ “lý lịch khoa học” tại các điểm a, b, e, khoản 3 Điều 7 và khoản 7 Điều 14; thay đổi từ “thường xuyên” thành từ “hằng năm” tại khoản 7 Điều 14.

Quy định mới cũng thay thế mẫu số 03 phụ lục ban hành kèm theo thông tư 04/2019/TT-BGDĐT bằng mẫu số 03 (lý lịch khoa học dành cho ứng viên/thành viên các HĐGS) ban hành tại phụ lục kèm theo Thông tư Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT.

Thông tư này có hiệu lực từ 15/5/2020./.

Hải Bình