Đó là nội dung Công văn 4805/UBND-NC về việc thực hiện kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính vừa được UBND thành phố Hà Nội ban hành.

Cán bộ Công an TP Hà Nội trợ giúp người dân làm chứng minh thư nhân dân - Ảnh: Minh Châu

Cùng với nội dung trên, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra công vụ đột xuất không báo trước; đặc biệt kiểm tra các vấn đề liên quan đến việc tiếp công dân; xử lý và giải quyết đơn thư; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp.

Việc xét duyệt, tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo của thành phố hằng năm cần có thẩm định, xem xét sát với yêu cầu thực tế và năng lực thực hiện của đơn vị; tránh lãng phí. Quá trình thực hiện cần được theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ thực hiện của các đơn vị thực hiện, kịp thời điều chỉnh cho phù hợp thực tế.

Bên cạnh đó, rà soát toàn bộ sổ sách ghi chép việc tiếp dân, phân loại lại các đơn thư theo đúng quy định; có văn bản xin lỗi công dân đối với trường hợp phân loại, xử lý đơn thư sai. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp dân, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo như: bố trí địa điểm tiếp dân, phân công tiếp dân, công khai lịch tiếp dân, quản lý sổ sách, phân loại hồ sơ, quy trình theo dõi và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo...

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh tiến độ xây dựng các phần mềm ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2018 tại các cơ quan, đơn vị theo danh mục thủ tục hành chính do các đơn vị đã đăng ký./.

Minh Châu