Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng
trao giải A cho các tác giả đoạt giải Búa Liềm vàng năm 2018. (Ảnh: HM)

8 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng

Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, năm 2019 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng cùng các nghị quyết Trung ương khóa XII với tinh thần tích cực, khẩn trương hơn. Năm 2019 cũng là năm trước thềm đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ đối với cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp cần tập trung lãnh đạo việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng của nhiệm kỳ, đồng thời tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phần tử cơ hội tiếp tục thúc đẩy chiến lược “diễn biến hòa bình” với nhiều âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước ta. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vẫn là nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Trong bối cảnh đó, công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 được xác định có nhiều việc quan trọng và nhạy cảm với những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Hoàn thành việc tổng kết Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương định hướng công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tham mưu tổng kết công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ của Tiểu ban nhân sự và Tiểu ban Điều lệ Đảng. Thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Tham mưu xây dựng quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Hai là, tiếp tục tổ chức thực hiện các nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng Đảng: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Ba là, tiếp tục cụ thể hóa, hoàn thiện các quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng, bảo đảm đồng bộ, liên thông, thống nhất giữa các quy định của Đảng và Nhà nước.

Bốn là, nâng cao chất lượng thẩm định các đề án về tổ chức xây dựng Đảng và thực hiện tốt công tác nhân sự thường xuyên, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định; kiên quyết chống tiêu cực. Làm tốt công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh ở trong và ngoài nước. Tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách, trước hết là chính sách tiền lương, nhà ở, chế độ chuyên gia để tạo động lực cho cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, cống hiến.

Năm là, đẩy mạnh phân cấp (về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị; tuyển dụng cán bộ, đào tạo và xác nhận trình độ lý luận chính trị; thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức cao cấp…), tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực, phòng chống chạy chức, chạy quyền.

Sáu là, xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ “trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông” với phương châm “Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc ấy”. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả “5 hóa”: hạt nhân hóa lãnh đạo, chuẩn hóa văn bản pháp quy, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tự động hóa tổ chức thực hiện, tối ưu hóa kết quả hoạt động.

Bảy là, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tám là, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Tổng kết, trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” lần thứ IV - năm 2019 gắn với các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng một cách thiết thực, hiệu quả.

Vừa đáp ứng yêu cầu thường xuyên, cơ bản và cả lâu dài

Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, tình hình thế giới, trong nước và những nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ đối với công tác thông tin, tuyên truyền nhằm thu hút sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng. Do vậy, mục đích đặt ra là phải khẳng định sự đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng; vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương; sự quan tâm, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó tăng thêm niềm tin và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, cung cấp thông tin và tạo diễn đàn để Nhân dân tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh. Qua đó, góp phần vào việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch hòng chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Đồng thời, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc giám sát, phản biện xã hội để công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đạt kết quả cao.

Đặc biệt phải cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, cùng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng đi vào thực chất, cụ thể, thiết thực.

Từ mục đích này, yêu cầu đặt ra đối với hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019, cần đảm bảo một số nội dung như:

Một là, thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phải bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, vừa đáp ứng yêu cầu thường xuyên, cơ bản, lâu dài, vừa đáp ứng nhiệm vụ đột xuất, trước mắt, trọng tâm là 6 nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra, trong đó có 2 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng.

Hai là, công tác thông tin, tuyên truyền cần triển khai tích cực, thường xuyên với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, bám sát sự chỉ đạo của Đảng, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, của từng địa phương; kết hợp lồng ghép với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

Ba là, phát huy hiệu quả hệ thống thông tin tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, địa phương, trong đó chú trọng các cơ quan báo chí truyên truyền, nhất là hệ thống báo chí Trung ương và địa phương.

Bốn là, thông tin đa chiều về kết quả và những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập để tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên báo chí theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách; “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Kịp thời phản ánh những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng; biểu dương những cán bộ, đảng viên gương mẫu và xây dựng hình ảnh tích cực của người cán bộ làm công tác đảng ở các cấp để đảng viên và quần chúng noi theo. Đồng thời, phê bình, nhắc nhở các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên không thực hiện tốt nhiệm vụ.

Năm là, định hướng thông tin những vấn đề đang được dư luận quan tâm, theo dõi; chủ động cung cấp, trao đổi thông tin đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, từ đó đề xuất, tham mưu phù hợp cho việc định hướng tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội hiệu quả.

Sáu là, coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội, sự ủng hộ của đồng bào ta ở nước ngoài và nhân dân tiến bộ thế giới đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Về nội dung tuyên truyền, Kế hoạch số 205-KH/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương đề ra 5 nội dung tuyên truyền trọng tâm và 8 nội dung tuyên truyền thường xuyên, cơ bản, lâu dài.

Về hình thức tuyên truyền, tập trung thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tổ chức giải báo chí hoặc các cuộc thi sáng tác ở các ngành, địa phương về chủ đề công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Kết hợp thông tin, tuyên truyền qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, tài liệu sinh hoạt chi bộ...

Về tổ chức thực hiện, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam trong việc định hướng, cung cấp thông tin kịp thời, hiệu quả cho các cơ quan báo chí về các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục phân công một đồng chí Phó Trưởng ban phụ trách công tác tuyên truyền và giao Tạp chí Xây dựng Đảng làm đầu mối phối hợp thường xuyên giữa Ban với các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương trong quá trình triển khai Kế hoạch; cụ thể hóa nội dung tuyên truyền, kết hợp giữa việc thực hiện Kế hoạch tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với việc định hướng nội dung sáng tác các tác phẩm báo chí tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019... Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và một số cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong cả nước trực tiếp làm nhiệm vụ tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Các ban tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy cấp trên và căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị để chủ động phối hợp với ban tuyên giáo cùng cấp và các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cung cấp thông tin, tham gia viết tin, bài về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị./.

Đức Toàn