Phát huy thắng lợi Đông Xuân 1965-1966, thực hiện Chỉ thị ngày 26-6-1966 của Thường vụ Trung ương Cục, các đảng bộ ở miền Nam tăng cường công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nỗ lực vượt bậc, quyết chiến, quyết thắng, giành thắng lợi to lớn trong năm 1967. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đặt thành công tác trọng tâm hàng đầu, nhằm xây dựng con người quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược.

Năm 1967, các đảng bộ địa phương tiến hành ba đợt giáo dục chính trị, tư tưởng: Đợt mùa Xuân sinh hoạt chính trị theo Lời chúc mừng năm mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đợt  mùa Hè học tập nghị quyết của cấp trên, tiến hành chỉnh huấn; đợt mùa Đông động viên chính trị, quán triệt nhiệm vụ Đông Xuân 1967-1968.

Kết quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng năm 1967 đã nâng cao ý chí quyết chiến, quyết thắng cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và quần chúng, củng cố sự vững vàng trong nội bộ, đồng thời góp phần tiến công mạnh vào các hoạt động chiến tranh tâm lý, chiêu hồi, chiêu hàng rất xảo quyệt của địch.

Trích Lịch sử 80 năm ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2010), trang 125, 126.