Một góc thành phố Tuyên Quang (Nguồn: tnmttuyenquang.gov.vn)

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (gọi tắt là PCI - Provincial Competitiveness Index), là chỉ số đo lường và xếp hạng chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền các địa phương dựa trên môi trường kinh doanh và chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân thông qua cảm nhận của các doanh nghiệp dân doanh. PCI tổng thể gồm 10 chỉ số thành phần, phản ánh các lĩnh vực điều hành kinh tế tác động đến sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Do vậy, với từng địa phương, chỉ số PCI đóng vai trò rất quan trọng đối với việc thu hút vốn đầu tư, thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất vừa tạo việc làm cho người lao động vừa tăng nguồn thu ngân sách địa phương.

Trong năm 2016, việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động hành chính được đẩy mạnh. Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được triển khai đồng bộ, có hiệu quả; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, trung tâm hành chính công cấp huyện được nhân rộng và đầu tư xây dựng.

Các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang cũng triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2016, trên cơ sở Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016- 2020, Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 26/3/2014 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Thực hiện có hiệu quả Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính; đẩy mạnh việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp; thực hiện giảm tối thiểu 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 28/5/2016 của UBND tỉnh.

Với những nỗ lực đó, năm 2016 vừa qua, tỉnh Tuyên Quang xếp hạng thứ 22, tăng 27 bậc so với xếp hạng thứ 49 của năm 2015. Qua kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 cho thấy sự nỗ lực cố gắng chung của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong triển khai công tác cải cách hành chính, phản ánh kết quả cải cách hành chính ngày càng thực chất, sát với thực tiễn. Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 cho thấy sự thay đổi trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và những thay đổi trong kết quả triển khai của các cơ quan nhà nước trên tất cả các nội dung cải cách hành chính của tỉnh.

Theo đồng chí Trần Ngọc Thực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, trên cơ sở kết quả đã đạt được, thời gian tới Tuyên Quang sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện quy chế và tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo PCI cấp tỉnh. Trước mắt từ nay cuối năm 2017 sẽ tiếp tục cố gắng cải thiện một số chỉ số thành phần bị giảm điểm như: Gia nhập thị trường, chi phí không chính thức, thiết chế pháp lý... Đồng thời, UBND tỉnh Tuyên Quang cũng sẽ có kế hoạch triển khai một số hoạt động cụ thể như: Tổ chức các chương trình Cà phê doanh nhân, Hội nghị đối thoại doanh nghiệp; khảo sát đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp về môi trường đầu tư, kinh doanh của các huyện, thành phố, các sở, ngành tỉnh năm 2017; Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; nhân rộng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện... Qua đó, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội của các địa phương trong tỉnh./.

Trần Thị Chung (CTV)