(ĐCSVN) - Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng.

Theo đó, thời gian phát động và hưởng ứng từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2015. Với chủ đề “Nâng cao chất lượng nước và vệ sinh nông thôn”, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là Đoàn Thanh niên để tổ chức các chiến dịch, hoạt động truyền thông.

 

Sinh viên thực hiện vệ sinh môi trường. Ảnh minh họa


Thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của cơ sở, địa phương (kết hợp treo băng rôn, biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi...) về sử dụng, bảo quản công trình nước sạch, vệ sinh và thực hành hành vi vệ sinh nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ, nhân viên, nhà giáo, người học, cộng đồng xung quanh.

Tổ chức ra quân, huy động đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên tham gia xây dựng, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình nước sạch và vệ sinh, làm tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải,... trong và ngoài cơ sở giáo dục. Lập kế hoạch duy trì các hoạt động bảo hành, bảo dưỡng các công trình nước sạch, vệ sinh trong các cơ sở giáo dục thường xuyên.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, nội quy về bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, vệ sinh trong các cơ sở giáo dục. Phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, vệ sinh theo đúng quy định. Biểu dương kịp thời các tập thế và cá nhân có thành tích trong công tác bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, vệ sinh trong các cơ sở giáo dục.

Đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường đặc biệt là ở nông thôn, cải thiện điều kiện sinh hoạt và chăm lo sức khỏe nhân dân luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Nhằm phát động toàn dân tham gia giải quyết vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường hằng năm, Chính phủ đã phát động tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường từ ngày 29/4 đến ngày 06/5. Đối với ngành Giáo dục, đây là hoạt động quan trọng, góp phần tăng cường phổ biến và nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia NS-VSMT trong trường học.