(ĐCSVN) - Hải Dương hiện được đánh giá là địa phương dẫn đầu toàn quốc về tỷ lệ các xã và người dân nông thôn được sử dụng nước sạch (nước máy có chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc gia).

Theo báo cáo của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hải Dương, đến cuối năm 2014, tỉnh Hải Dương có 198 trong tổng số 229 xã đang được cấp nước sạch (chiếm 86,5%) với gần 70% số dân nông thôn sử dụng nước máy. Hiện có 8 xã đang thi công và 16 xã đang lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch tập trung. Mục tiêu của Hải Dương là phấn đấu đến cuối năm 2015 đạt 100% số xã được đấu nối sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung.

Có được kết quả trên là do Hải Dương đã quan tâm, tạo điều kiện cho nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia vào công tác cung cấp nước sạch cho nông thôn. Kinh phí đầu tư được huy động từ nhiều nguồn: Vốn ODA, WB, ngân sách địa phương, chương trình mục tiêu quốc gia, vốn của doanh nghiệp và sự đóng góp của người dân.

 

 Niềm vui của người dân Hải Dương khi được dùng nước sạch


Mặt khác, từ năm 2010, được tỉnh Hải Dương khuyến khích, Công ty Kinh doanh nước sạch tỉnh Hải Dương triển khai kế hoạch mở rộng hệ thống cấp nước sạch từ các đô thị ra vùng lân cận. Đây là bước đột phá về tư duy cấp nước sạch nông thôn ở Hải Dương. Việc đầu tư cải tạo, nâng công suất của Nhà máy nước ở đô thị rồi lắp hệ thống đường ống dẫn nước máy về nông thôn theo chuỗi xã mang lại lợi ích kinh tế - xã hội to lớn. Đến nay, Công ty Kinh doanh nước sạch tỉnh Hải Dương đã thực hiện được các dự án cấp nước sạch cho 76 xã (trong đó đã cấp nước cho 59 xã, 5 xã đang lắp đặt hệ thống đường ống và đang lập dự án đấu nối tiếp cho 12 xã). Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn Hải Dương quản lý vận hành các trạm cấp nước tập trung, cấp nước sạch cho 42 xã (các dự án đầu tư từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới). Trung tâm Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hải Dương đã đầu tư cấp nước sạch cho 39 xã (vốn hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia), bàn giao cho các xã tiếp nhận vận hành, và đã đấu nối mở rộng cấp nước sạch cho 23 xã. Các doanh nghiệp tư nhân đã tự đầu tư, cấp nước sạch cho 35 xã và đang tiếp tục mở rộng ra nhiều xã khác.

Nhằm tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ môi trường, Hải Dương đã xây dựng quy hoạch tổng thể môi trường đến năm 2020, đồng thời tăng cường công tác xã hội hóa, huy động nhiều nguồn vốn đầu tư cho xử lý và bảo vệ môi trường, nhân rộng các mô hình khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hải Dương đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 124 bãi chôn lấp rác cho 104 xã; xây dựng trên 1.100 bể chứa rác thải là bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại 58 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 1. Đến nay, toàn bộ các bệnh viện tuyến tỉnh và hầu hết các bệnh viện tuyến huyện có hệ thống xử lý rác thải và nước thải hợp vệ sinh.

Trong thời gian tới, tỉnh Hải Dương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, vận động các hộ gia đình tự đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ các đơn vị tiếp nhận quản lý vận hành trạm cấp nước (theo Thông tư 54/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính) kiện toàn bộ máy, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ công nhân quản lý vận hành; kịp thời hỗ trợ công tác vận hành bảo dưỡng công trình, kiểm soát chất lượng nước cho các trạm đang hoạt động.