Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội cho biết, một trong các nội dung quan trọng trong năm 2010 là tập trung công tác giám sát phục vụ thẩm tra báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong khi tiến hành giám sát, Ủy ban dự kiến làm việc với các bộ, ngành và một số địa phương về các nội dung giám sát, xây dựng báo cáo và tiến hành hội thảo lấy ý kiến của các thành viên và đại biểu, hoàn chỉnh báo cáo và trình UBTV Quốc hội. Đây là đạo luật quan trọng cùng với Luật Phòng, Chống tham nhũng trong điều kiện lãng phí còn phổ biến.

Ngoài ra, năm 2010, Ủy ban dự kiến tổ chức một số đoàn nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân sách và kiểm toán, về chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của các Ủy ban tương ứng của Nghị viện một số nước. Làm việc và trao đổi kinh nghiệm với đoàn Ủy ban tương ứng của Quốc hội nước ngoài, của các tổ chức quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam muốn trao đổi, tìm hiểu về tài chính - ngân sách của Việt Nam.

Tiếp tục triển khai hoạt động của dự án VIE02/009 hợp tác quốc tế giữa Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội và nước ngoài. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động của dự án VIE02/009 về "Tăng cường năng lực quyết định và giám sát ngân sách Nhà nước của các cơ quan dân cử Việt Nam" giai đoạn 2009-2012 trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với sự tham gia của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban và 20 HĐND tỉnh, thành phố./.