leftcenterrightdel
Các đại biểu biểu quyết tại đại hội. Ảnh: Thu Hà 

Trả lời:

Câu hỏi của bạn Hoàng Hoa được nêu rõ tại Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/07/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Cụ thể, Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/07/2016 của Ban Chấp hành Trung ương đã xác định trong đại hội, các tổ chức điều hành và giúp việc đại hội bao gồm: đoàn chủ tịch đại hội, ban thanh tra tư cách đại biểu, đoàn thư ký đại hội và ban kiểm phiếu.

Mục 12, Quy định số 29-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương quy định nhiệm vụ của các tổ chức điều hành và giúp việc đại hội như sau:

1-Nhiệm vụ của đoàn chủ tịch đại hội:

“-Điều hành công việc của đại hội theo chương trình, quy chế làm việc đã được đại hội biểu quyết thông qua; phân công thành viên điều hành nội dung, chương trình các phiên họp của đại hội; chuẩn bị nội dung để đại hội thảo luận, biểu quyết; chuẩn bị ý kiến giải trình các vấn đề đại biểu còn nhiều ý kiến khác nhau; lãnh đạo, điều hành các hoạt động của đại hội.

- Điều hành việc bầu cử theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương”.

2- Nhiệm vụ của ban thẩm tra tư cách đại biểu của đại hội:

“- Xem xét báo cáo của cấp ủy về việc chấp hành nguyên tắc, thủ tục, tình hình và kết quả bầu cử đại biểu; những vấn đề có liên quan đến tư cách đại biểu.

- Xem xét, kết luận các đơn, thư kiếu nại, tố cáo về tư cách đại biểu do cấp ủy các cấp giải quyết; báo cáo với đoàn chủ tịch để trình đại hội xem xét, quyết định về những trường hợp không được công nhận tư cách đại biểu, những trường hợp có đơn xin rút khỏi danh sách đại biểu và việc chuyển đại biểu dự khuyết thành đại biểu chính thức đã được triệu tập.

- Báo cáo với đại hội kết quả thẩm tra tư cách đại biểu để đại hội xem xét, biểu quyết công nhận”.

3 - Đoàn thư ký có nhiệm vụ:

“- Ghi biên bản, tổng hợp đầy đủ, trung thực ý kiến của đại biểu tại hội trường và các phiên làm việc tại tổ đại biểu; giúp đoàn chủ tịch chuẩn bị các văn bản kết luận, nghị quyết của đại hội và thông báo của đoàn chủ tịch gửi tới các đoàn đại biểu.

- Giúp đoàn chủ tịch thực hiện một số nhiệm vụ theo Quy chế bầu cử trong Đảng của Ban Chấp hành Trung ương.

- Thu nhận, bảo quản hồ sơ, tài liệu sau khi đại hội kết thúc và giúp đoàn chủ tịch giao nộp cấp ủy khóa mới (qua văn phòng cấp ủy)”.

4 - Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

“- Hướng dẫn cách thức ghi phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, phát phiếu trực tiếp cho đại biểu (hoặc theo đoàn đại biểu), kiểm số phiếu phát ra và thu về, báo cáo đại hội, kiểm phiếu bầu.

- Xem xét và kết luận về các phiếu không hợp lệ và những ý kiến khiếu nại về việc bầu cử trong đại hội (nếu có).

- Lập biên bản kiểm phiếu, báo cáo với đoàn chủ tịch và công bố kết quả bầu cử; ký vào biên bản bần cử; ký vào biên bản bầu cử, niêm phong phiếu bầu và chuyển cho đoàn chủ tịch đại hội để bàn giao cho cấp ủy khóa mới lưu trữ theo quy định.

Nếu kiểm phiếu bằng máy vi tính, ban kiểm phiếu được sử dụng một số nhân viên kỹ thuật không phải là đại biểu đại hội. Nhân viên kỹ thuật phục vụ việc kiểm phiếu do ban kiểm phiếu trực tiếp điều hành và giám sát.

Ngoài ban kiểm phiếu và nhân viên kỹ thuật được đại hội sử dụng làm nhiệm vụ kiểm phiếu, không ai được đến nơi ban kiểm phiếu đang làm việc”.

PV (theo "Một số tình huống thường gặp ở đại hội và cách xử lý")