Danh sách ứng cử viên do quần chúng lao động đưa ra đã trúng cử. Thực dân Pháp huỷ bỏ kết quả bầu cử.

Trong cuộc tuyển cử Hội đồng Thành phố Sài Gòn khoá 1935, sổ công nhân (danh sách ứng cử viên do quần chúng lao động cử) do đồng chí Nguyễn Văn Tạo đứng đầu lại ra tranh cử. Quan điểm và đường lối chính trị của Đảng được dịp trình bày công khai với nhân dân thành phố. Sổ công nhân trúng cử. Bọn cầm quyền lại huỷ bỏ kết quả bầu cử. Khi chúng tổ chức bầu lại lần nữa. Sổ công nhân vẫn trúng cử.

Trong năm còn có cuộc tuyển cử Hội đồng quản hạt Nam Kỳ, thuộc loại Viện dân biểu. Hội đồng thành phố Sài Gòn được bầu theo đầu phiếu phổ thông, nhân dân có cơ hội thắng cử, còn Hội đồng quản hạt Nam Kỳ chỉ do 4 vạn cử tri tư sản địa chủ, quan lại Việt Nam và Pháp bầu ra. Đảng không có ảo tưởng thắng cử, nhưng tận dụng dịp này để công khai vận động nhân dân toàn Nam Bộ.

Hai Sổ công nhân, do Nguyễn Văn Tạo và Nguyễn Văn Nguyễn đứng đầu mỗi sổ, ra tranh cử tại hai khu vực.

Sổ công nhân nêu rõ tình cảnh nghèo khổ, bị áp bức, bóc lột, lừa bịp của nhân dân lao động, nêu những yêu sách thiết thân của họ: giảm giờ làm việc, bãi bỏ những nghị định giảm lương của Phủ toàn quyền để đòi trở lại mức tiền lương trước lúc khủng hoảng kinh tế, đặt quỹ cứu trợ thất nghiệp, hạ tiền thuê nhà, xây dựng những công trình công ích, giảm thuế môn bài, huỷ bỏ các món nợ, huỷ bỏ chế độ phát canh, đặt quỹ bảo hiểm chống thiên tai trong nông nghiệp, chia lại ruộng đất bị bỏ hoá do các Uỷ ban nông dân phụ trách, lấy lúa gạo dự trữ của các công ty xuất khẩu nông sản cấp phát cho dân đói, bãi bỏ chế độ hợp đồng cưỡng bách, ban hành những luật lao động hiện hành bên Pháp cho công nhân và nhân dân lao động bản xứ. Sổ công nhân đòi đặt thuế đánh vào tư bản và thuế luỹ tiến để tạo điều kiện thực hiện những cải cách trên.

Các ứng cử viên công nhân ra tuyên ngôn kêu gọi cử tri dồn phiếu bầu cho những ứng cử viên chân chính của nhân dân đang đấu tranh đòi các quyền cơ bản của nhân dân: tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, bãi bỏ chế độ sắc lệnh, đại biểu của toàn thể nhân dân được quyền lập pháp, nhân dân có quyền bãi miễn các quan chức cao cấp lạm quyền, tù chính trị được đại xá...

Tuyên ngôn và chương trình tranh cử của Sổ công nhân nhanh chóng giành được sự đồng tình của số đông cử tri người Viết Nam. Phủ thống đốc Nam Kỳ dùng mọi cách ngăn cản việc tuyên truyền vận động của Sổ công nhân, lần lữa không chịu đăng ký những ứng cử viên công nhân, cốt làm họ nản chí và không kịp làm đủ thủ tục ứng cử được, nhằm bảo vệ những ứng cử viên của chính quyền thuộc địa. Nhóm nghị sĩ cộng sản ở Quốc hội Pháp chất vấn Chính phủ Pháp về việc này và đòi trừng trị bọn cầm quyền ở thuộc địa.

Những cuộc vận động chính trị công khai hợp pháp này tại Sài Gòn - Chợ Lớn cùng với tin chiến thắng trên báo chí hợp pháp đã có tác dụng cổ vũ nhân dân các thành phố Hà Nội, Hải Phòng..., góp phần phục hồi phong trào toàn quốc.

--------------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 2, tr.418-421, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.