Dự hội thảo có các đồng chí: Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương cùng đông đảo các nhà khoa học.

Đồng chí Võ Văn Phuông phát biểu tại hội thảo - Ảnh: HM

Hội thảo nhằm làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và những vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo ở nước ta hiện nay; định hướng, đề xuất các khuyến nghị, giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh: Hiện nay tình hình thế giới đang có những biến đổi sâu sắc. Đất nước ta qua 30 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu, tuy nhiên cũng đặt ra những yêu cầu trong tình hình nhiệm vụ mới cho công tác tuyên giáo. Điều đó đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo.

Thông qua hội thảo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia để có thêm cơ sở khoa học vững chắc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, hiệu quả công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay người cán bộ làm công tác tuyên giáo phải tin tưởng vào chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, trung thành với Đảng và lợi ích quốc gia, dân tộc. Từ đó có nền tảng, quan điểm đúng đắn, thế giới quan, phương pháp luận khoa học khi giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực tư tưởng; là cầu nối giữa Đảng với dân, là người gieo niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Muốn có được những cán bộ như vậy cần phải đổi mới công tác bồi dưỡng đào tạo, nghiên cứu vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, PGS.TS Phạm Huy Kỳ, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, công tác tuyên giáo là bộ phận cấu thành đặc biệt trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Đây là lĩnh vực trọng yếu của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, góp phần quan trọng vào việc hình thành cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng; truyền bá, giáo dục hệ tư tưởng, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho quần chúng nhân dân; cổ vũ động viên quần chúng nhân dân tham gia tự giác, tích cực các phong trào hành động cách mạng thực tiễn để bảo vệ và xây dựng tổ quốc.

Hội thảo khoa học quốc gia "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay" - Ảnh: HM

Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, đội ngũ cán bộ tuyên giáo nước ta đang bộc lộ nhiều bất cập, yếu kém, nổi lên là một số vấn đề như: Số lượng cán bộ được đào tạo chuyên sâu về nghề nghiệp tuyên giáo còn chiếm tỷ lệ thấp; năng lực chuyên môn, năng lực tham mưu, hoạch định chính sách của cán bộ tuyên giáo trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học-công nghệ, văn hóa, văn nghệ… còn nhiều bất cập; năng lực nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn. Bên cạnh đó công tác tuyên truyền, cổ động còn yếu, thiếu thuyết phục; khả năng đấu tranh chống những tư tưởng, quan điểm sai trái còn hạn chế và thiếu sắc bén, sức chiến đấu chưa cao. Nhiều cán bộ tuyên giáo còn yếu trong lĩnh vực ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cho hoạt động chuyên môn…

Chính vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; có trình độ chuyên môn tinh thông, nhanh nhạy và sáng tạo, có phương pháp làm việc khoa học… đóng vai trò quan trọng trong tình hình hiện nay. 

Tại hội thảo, tham luận của các nhà khoa học, nhà lãnh đạo, quản lý đã tập trung xoay quanh các chủ đề chính: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tuyên giáo; tác động của bối cảnh trong nước và quốc tế đến công tác tuyên giáo và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo; phương hướng và giải pháp nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Qua hai phiên hội thảo, các ý kiến đã chỉ ra thực trạng đội ngũ cán bộ và hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo của các cơ sở đào tạo hiện nay cùng những đánh giá nhu cầu xã hội. Từ đó, các nhà khoa học, các chuyên gia đề ra một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo, như: Cần đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, dạy học hiệu quả; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng năng lực tư duy lý luận khoa học cho cán bộ tuyên giáo; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội…/.

Hoàng Mẫn