Sản xuất bảng mạch điện tử tại khu công nghiệp Bình Xuyên II, Vĩnh Phúc (Ảnh: Chu Kiều)

Tuy nhiên, số tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn còn hạn chế. Số đảng viên là chủ doanh nghiệp được kết nạp còn thấp, đã hạn chế vai trò hạt nhân lãnh đạo của các doanh nghiệp, đơn vị. Công tác phát triển Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp đánh giá tổng thể vẫn chưa tương xứng với sự phát triển chung của tỉnh.

Tỉnh Vĩnh Phúc đã vận động, tuyên truyền và đề nghị các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phối hợp cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội nơi doanh nghiệp đóng trụ sở, tôn trọng, tạo điều kiện và bảo đảm các quyền thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội của người lao động tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, điều lệ của tổ chức chính trị- xã hội.

Khi thành lập (tháng 3/2009), Ðảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc có 53 tổ chức cơ sở Đảng với tổng số 1.682 đảng viên. Theo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 07 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc về xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, đến tháng 3/2018, toàn tỉnh phát triển mới 47 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp với 2.186 đảng viên. Tổng số tổ chức Đảng trong doanh nghiệp đến tháng 3/2018 là 121 đơn vị, với gần 4.000 đảng viên, đạt 72% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Hiện nay, toàn tỉnh còn 49 doanh nghiệp đủ điều kiện nhưng chưa thành lập tổ chức Đảng; 20 doanh nghiệp có từ 1 đến 2 đảng viên. Hơn 300 đảng viên đang làm việc trong các doanh nghiệp có hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên nhưng doanh nghiệp chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng nên vẫn sinh hoạt đảng tại nơi cư trú.

Việc xây dựng và phát triển Đảng trong doanh nghiệp ở địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có những khó khăn nhất định do phần lớn là quy mô nhỏ. Ctổ chức, đoàn thể trong doanh nghiệp còn ít, thu nhập người lao động chưa cao, đời sống việc làm chưa ổn định. Nhiều doanh nghiệp chỉ coi trọng công tác sản xuất, kinh doanh, ít quan tâm công tác Đảng và các tổ chức chính trị. Chủ doanh nghiệp không phải là đảng viên, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa thật sự ủng hộ hoạt động công tác Đảng; trong khi đó cán bộ làm công tác Đảng đều kiêm nhiệm nhiều chức danh.

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đang chỉ đạo các ban, ngành chức năng của tỉnh tập trung nghiên cứu, tìm hiểu thực tế, tìm ra những phương pháp, cách làm hay để vừa nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chủ các doanh nghiệp, vừa bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Cùng với đó, các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về thành lập tổ chức Đảng ở những nơi có đủ điều kiện; sắp xếp tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp đồng bộ với tổ chức Đảng để đảm bảo sự thống nhất. Ngoài ra, tiếp tục củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp và thường xuyên phối hợp, đối thoại với doanh nghiệp để có sự đồng thuận

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho biết: Tỉnh ủy sẽ tiếp tục nghiên cứu, ban hành Chỉ thị về phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên, trước hết là Bí thư cấp ủy trong doanh nghiệp có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiên phong, gương mẫu, có uy tín và phát huy được vai trò lãnh đạo trong tổ chức Đảng. Các huyện, thành, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc cần tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức, tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp trên địa bàn, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra..

Vĩnh Phúc đề ra mục tiêu đến năm 2020 có từ 80% doanh nghiệp trở lên có từ 3 đảng viên chính thức thành lập được tổ chức Đảng./.

Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN