Trả lời:

Điểm 3.4, Khoản 3, Điều 31, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định:

“Trường hợp ủy ban kiểm tra và ban thường vụ cấp ủy, cấp ủy có ý kiến khác nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban kiểm tra thì ủy ban kiểm tra phải chấp hành kết luận, quyết định của ban thường vụ cấp ủy, cấp ủy, đồng thời báo cáo ủy ban kiểm tra cấp trên. Trường hợp ủy ban kiểm tra cấp trên có ý kiến khác với ban thường vụ, cấp ủy cấp dưới thì ủy ban kiểm tra cấp trên báo cáo cấp ủy cùng cấp xem xét, quyết định. Trường hợp Ủy ban Kiểm tra Trung ương có ý kiến khác với tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương thì báo cáo Ban Bí thư, Bộ Chính trị xem xét, quyết định”.

Như vậy, khi ý kiến của ủy ban kiểm tra cấp trên khác với ý kiến của ban thường vụ, cấp ủy cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban kiểm tra cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng thì ủy ban kiểm tra cấp dưới vẫn chấp hành theo kết luận, quyết định của ban thường vụ, cấp ủy cấp dưới; khi có quyết định của cấp ủy cấp trên thì cả ủy ban kiểm tra cấp trên, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra của cấp ủy cấp dưới đều phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định của cấp ủy cấp trên./.

Ban Bạn đọc