Cụ thể, Nhà xuất bản (Nxb) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9, 10, 11 khóa XII tới toàn thể cán bộ, đảng viên, biên tập viên.

Về quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII, Đảng ủy Nxb chủ động, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ cũng như các giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Chỉ thị số 35/CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đối với Nghị quyết Trung 11 khóa XII, Đảng ủy Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết và một số văn bản mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 12/10/2019 và Kết luận số 63-KL/TW ngày 10/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được Đảng ủy chú trọng và triển khai thực hiện nghiêm túc. Lãnh đạo, Đảng ủy Nxb đã quán triệt một cách sâu sắc tinh thần và nội dung chủ yếu của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đến tất cả cán bộ, đảng viên. Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động số 08/CTr/ĐUK ngày 25/1/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Nxb đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đồng thời, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phải gắn với việc giải quyết những vấn đề cấp bách của cơ quan, đơn vị. Tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, đúng hướng dẫn của cấp trên.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 123-KH/ĐUK ngày 09/01/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Nxb đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tới các chi bộ quán triệt nội dung chuyên đề năm 2019; trong đó tập trung làm rõ nội dung gắn với nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị. Trong năm 2019, Nxb đã cử 04 đảng viên dự bị tham gia lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới, 13 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 03 đồng chí tham gia Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở; 04 đồng chí tham gia Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý; 04 cán bộ tham gia các khóa bồi dưỡng lý luận chính trị cao cấp; 05 cán bộ tham gia các khóa bồi dưỡng lý luận chính trị trung cấp.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản trao Bằng khen của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019 

Về công tác dân vận, trong năm 2019, Đảng ủy Nxb tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐUK, ngày 22/4/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đại diện Đảng ủy Nxb đã tham gia Hội nghị tập huấn Kết luận số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) do Đảng ủy Khối tổ chức, theo đó cũng sao gửi các chi bộ trực thuộc văn bản để quán triệt, triển khai đến từng cán bộ, đảng viên.

Có thể nói, trong năm 2019, Đảng ủy Nxb đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Các chi bộ giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác phát triển Đảng được chú trọng và bảo đảm đúng quy định. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình và có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của cơ quan, Đảng bộ.

Năm 2020 là một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; cũng là năm tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nxb thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Do đó, Nxb càng phải phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các nghị quyết của BCH Trung ương khóa XII; đẩy mạnh xây dựng Đảng về đạo đức; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất, thường xuyên.

Cụ thể, Lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ tổ chức thực hiện thống nhất, bảo đảm tổ chức thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 trong quý I/2020 và Đại hội Đảng bộ Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong quý II/2020; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 08-Qđi/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Phấn đấu đạt danh hiệu Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020; 50% chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 70% đảng viên được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trong năm 2020 Nxb tiếp tục chú trọng đến các mảng sách Trung ương đặt hàng, sách dịch cho Lào, sách xã, phường, thị trấn, Văn kiện Trung ương Cục miền Nam (13 tập còn lại); Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc (9 tập); Đỗ Mười Tuyển tập (5 tập); Sách kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020; sách, tài liệu quán triệt, triển khai các Hội nghị Trung ương của Đảng; các tài liệu phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội XIII của Đảng…

Có thể nói, trong năm vừa qua Đảng bộ Nxb đã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đây cũng là mặt thuận lợi để Nxb hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị của mình. Các Ban Đảng Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm hướng dẫn cụ thể hơn nữa đối với đảng bộ có tính chất chuyên biệt như Đảng bộ Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật để việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước; các kế hoạch, chương trình hành động của Đảng bộ cấp trên đạt hiệu quả cao; đặc biệt triển khai tiến hành Đại hội Đảng bộ Nxb nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

TL