Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh, cụ thể hóa nội dung Chương trình hành động vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm để tổ chức thực hiện.


Mục đích là nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, góp phần giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đồng thời, xác định nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, đảm bảo tính khả thi, sát hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và công tác tư pháp ở địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, chức năng và nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị làm công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng và xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả một số nội dung, kế hoạch, đề án trọng điểm.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn, huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh, cụ thể hóa nội dung Chương trình hành động vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm để tổ chức thực hiện./.

Quốc Tuấn