Thành phố Hải Phòng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc
trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 (Ảnh: KS)

Nhằm triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp, phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch 100-KH/BTGTU ngày 30/9/2019, phát động phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của Ban Tuyên giáo Thành ủy thi đua thực hiện văn hóa công sở", giai đoạn 2019-2025.

Theo đó, mục đích của phong trào thi đua nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trung thành, tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm và phong cách ứng xử, kỹ năng giao tiếp chuẩn mực, thân thiện, trí tuệ và bản lĩnh trong hoạt động công vụ; tăng cường, kỷ luật hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác. Bảo đảm tính liên tục và hiệu quả hoạt động của các cơ quan; tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, kiên định vì lý tưởng chủ nghĩa xã hội, vì sự phát triển của thành phố và đất nước.

Yêu cầu của phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tậm hàng tháng, quý, năm và được triển khai sâu rộng trong toàn cơ quan, được tổ chức thường xuyên, liên tục với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, tiêu chí cụ thể, rõ ràng. Đề cao vai trò trách nhiệm, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của mỗi tổ chức thực hiện phong trào thi đua…

Cụ thể, nội dung thi đua: Đối với tập thể “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng, ban hành các văn bản, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống tuyên giáo thành phố; xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

Đồng thời, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, của thành phố để thu hút, tập hợp sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nội dung thi đua đối với cá nhân: “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp, kiên định, trung thành”. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức lối sống; trang phục gọn gàng, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc…

Cùng với việc đưa ra các ra nội dung thi đua, Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đã ban hành chi tiết các tiêu chuẩn thi đua cụ thể cho tập thể và cá nhân.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng yêu cầu triển khai thực hiện phong trào thi đua ngay từ bây giờ; năm 2022 sẽ tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua để làm cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua đến năm 2025.

Đến năm 2025, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng tiến hành tổng kết phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, lựa chọn những tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích tiêu biểu xuất sắc đề đề nghị các cấp có hình thức khen thưởng…/.

Phạm Cường