Sáng 17/5, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dự Lễ kỷ niệm, cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: VA

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng sự phát triển cũng như những thành tựu đạt được trên mọi lĩnh vực của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong suốt 65 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trải qua 65 năm hình thành và phát triển, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã thực hiện tốt chức năng nghiên cứu cơ bản, cũng như nhiệm vụ tư vấn chính sách, cung cấp các luận cứ khoa học cho quá trình xây dựng, hoạch định các chủ trương, đường lối, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, kể từ Đại hội lần thứ XII của Đảng đến nay, nghiên cứu của Viện về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước, về dân số và phát triển, về lao động tiền lương, về công tác cán bộ… là nguồn tài liệu quan trọng cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, ban hành các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nhiều vấn đề quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, kết quả của những nghiên cứu khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được đánh dấu bằng những công trình có giá trị chuyên môn cao. Đó là các bộ sách, các tổng tập và bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, chất lượng, số lượng và giá trị khoa học của các công bố đã tăng lên đáng kể. Viện đã có 20 công trình, cụm công trình được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh và 26 công trình, cụm công trình được nhận giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ. Nhiều thế hệ các nhà khoa học của Viện bằng nhiệt huyết và trí tuệ của mình đã góp phần vun đắp, tạo nền tảng vững chắc cho nền khoa học xã hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ: Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vẫn còn có những hạn chế cả trong nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, trong tư vấn và phản biện chính sách hay đào tạo nguồn nhân lực. Viện vẫn chưa phát huy thật hiệu quả thế mạnh của mình, tiếng nói của giới khoa học xã hội vẫn còn khiêm tốn, xã hội vẫn chưa được biết và hiểu nhiều về các thành tựu của khoa học xã hội, các cơ quan hoạch định chính sách vẫn chưa nhận được nhiều ý kiến từ các nhà khoa học của Viện.

Trong bối cảnh đất nước đứng trước những thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát huy thế mạnh, tiếp tục tập trung nghiên cứu và kiến giải những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của quá trình phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế của đất nước. Bên cạnh đó, cần chủ động và kịp thời hơn trong nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư về xây dựng các văn kiện, nghị quyết của Đảng. Các chuyên gia của Viện cũng cần tích cực tham gia tham vấn các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội…

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu, luận giải, đánh giá, tổng kết các thành tựu và hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm của việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước năm 1991 và những vấn đề cơ bản và chiến lược đã đặt ra nhưng còn chưa được giải quyết thấu đáo, nhất là về 8 mối quan hệ đã được nêu trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Nghiên cứu và luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn mới của đất nước đặt ra trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong giai đoạn phát triển mới.

Quán triệt và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt Nghị quyết 19 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, chủ động xây dựng mạng lưới hợp tác trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, tích cực tham gia mạng lưới nghiên cứu quốc tế và khu vực; tăng cường công bố quốc tế các kết quả nghiên cứu khoa học; từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thành trung tâm nghiên cứu và đào tạo về khoa học xã hội, khoa học nhân văn, khoa học quốc tế có uy tín trong khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: VA

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp tục nghiên cứu nhằm đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý hoạt động khoa học, tạo môi trường, động lực cho các nhà khoa học cống hiến, sáng tạo. Bên cạnh đó, cũng cần rà soát lại các khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức, cán bộ, đặc biệt là cơ chế, chính sách thu hút, tuyển dụng, trọng dụng, bồi dưỡng, giữ nhân tài, phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền nhằm hoàn thiện, sửa đổi cho phù hợp và tạo lập môi trường tốt nhất để nhà khoa học toàn tâm, toàn ý đóng góp cho nền khoa học nước nhà.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, sự phát triển của đất nước trong bối cảnh mới đòi hỏi Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phải tiếp tục đổi mới toàn diện và cơ bản về hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt chức năng tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội. Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển cũng như những đóng góp quan trọng của Viện cho công cuộc đổi mới toàn diện, xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh: Là một cơ quan nghiên cứu hàng đầu về khoa học và công nghệ trong cả nước, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Ngày 18/5 năm nay, trong không khí tưng bừng của ngày hội tôn vinh các nhà khoa học và sự hòa nhịp với tinh thần hân hoan chuẩn bị chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Viện Khoa học xã hội Việt Nam, các nhà khoa học của Viện rất phấn khởi, tự hào về những thành tích đạt được trong các hoạt động khoa học trong năm qua, nhận thức rõ về kết quả nghiên cứu năm 2017, ý thức sâu sắc về trọng trách của các nhà nghiên cứu khoa học xã hội đối với sự phát triển của đất nước trước các cơ hội và thách thức đặt ra.

Các kết quả nghiên cứu được công bố năm 2017 của các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tiếp tục khẳng định vị thế của Viện. Hàng trăm đầu sách (trong tổng số khoảng 5.000 đầu sách) được xuất bản bởi Nhà xuất bản Khoa học xã hội; hàng chục bộ sách và sách đoạt các giải thưởng sách hay, sách đẹp cấp quốc gia trong 3 năm 2015-2017; 45 ấn phẩm khoa học định kỳ trong đó 33 ấn phẩm tiếng Việt, 12 ấn phẩm tiếng Anh; đã công bố hàng ngàn bài nghiên cứu khác nhau của 34 Tạp chí của Viện; hàng trăm bài đăng tạp chí quốc tế, trong đó có nhiều bài được công bố trên các tạp chí thuộc danh mục ISI và Scopus.../.

Mỹ Anh