Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho biết, Đảng bộ Cơ quan ĐH quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có 11 Chi bộ trực thuộc, với tổng số 115 đảng viên là công chức, viên chức, người lao động (CCVC, NLĐ) ở các lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Cơ quan và các chi bộ trực thuộc đã tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đề ra gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V và các chỉ thị, nghị quyết quan trọng khác của Trung ương và cấp uỷ cấp trên.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, hiệu quả trong tham mưu công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội được nâng lên. Các đảng viên thuộc Văn phòng và các Ban của Đảng ủy ĐHQGHN đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành các báo cáo, kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy; biên tập nhiều chuyên đề và tham mưu để Đảng ủy ban hành 15 kết luận và 01 nghị quyết chuyên đề; tham mưu để Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành 21 kết luận chuyên đề về các vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và những vấn đề lớn của ĐHQGHN; đồng thời, tham mưu để Đảng ủy tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy Hà Nội.

Bên cạnh công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ, Đảng ủy ĐHQGHN, trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ khối Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã chỉ đạo các đảng viên thuộc Văn phòng của các tổ chức đoàn thể quần chúng (Công đoàn, Đoàn thanh niên ĐHQGHN) bám sát nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu xây dựng các chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ĐHQGHN, đồng thời tham mưu đề ra các giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương đó tới các tổ chức đoàn thể trực thuộc.

Các đại biểu biểu quyết số lượng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác chính trị, tư tưởng luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng bộ. Đảng ủy đã tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ V Đảng bộ ĐHQGHN và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy ĐHQGHN; chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động lớn của ngành giáo dục; chủ trì tổ chức và tham gia đầy đủ, có trách nhiệm đối với các hoạt động chung của ĐHQGHN trong toàn Đảng bộ.

Đảng ủy đã quan tâm động viên, khuyến khích tinh thần chủ động sáng tạo, tự chủ trong công việc, đồng thời thường xuyên quan tâm, chăm lo đến quyền lợi của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động; chỉ đạo công đoàn và chi đoàn cơ quan tổ chức nhiều hoạt động chung, góp phần làm tăng cường sự gắn bó giữa cán bộ, viên chức, người lao động và các bộ phận trong cơ quan ĐHQGHN.

Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Các chi bộ đã tiến hành nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc và có hiệu quả, trọng tâm là Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và được lồng ghép thông qua các hoạt động chuyên môn, công tác quản lý và điều hành của Cơ quan, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của ĐHQGHN.

Đảng ủy cũng đã quan tâm tăng cường giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Chính trị về giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước và tổ chức; thực hiện nghiêm túc việc viết, nói và làm theo nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của ĐHQGHN.

Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, thực hiện tốt. Chất lượng công tác phát triển đảng viên được quan tâm và có kết quả rõ rệt. Việc tổ chức bồi dưỡng, xem xét kết nạp đảng viên mới luôn đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Đảng. Trong cả nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ kết nạp được 28 đảng viên mới, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu do Đại hội V đề ra là kết nạp từ 18 - 20 Đảng viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kì 2020 - 2025, Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN xác định mục tiêu tổng quát là: Xây dựng Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN gương mẫu, trong sạch, vững mạnh. Xây dựng Cơ quan ĐHQGHN có môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của lãnh đạo ĐHQGHN.

Đại hội đã bầu Ban chấp Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kì 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kì 2020 - 2025.

Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan ĐHQGHN khóa VI, các đồng chí Đảng ủy viên đã bầu đồng chí Trần Quốc Bình - Chánh Văn phòng ĐHQGHN, Bí thư Chi bộ Văn phòng ĐHQGHN giữ cương vị Bí thư Đảng ủy Cơ quan ĐHQGHN khóa VI, nhiệm kì 2020 - 2025./.

Song Hòa