leftcenterrightdel

 Quang cảnh tại Hội nghị giao ban báo chí tỉnh Quảng Nam quý 2/2020

(ảnh: Đình Tăng).

Báo cáo tại Hội nghị, trong quý 2/2020, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hoạt động tại Quảng Nam hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, kịp thời tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, Nhà nước; chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2020 và các vấn đề, sự kiện nổi bật, phản ánh toàn diện, đầy đủ và kịp thời tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá, quốc phòng, an ninh của tỉnh...

Những thông tin trên đã đăng tải kịp thời trên các báo, đài với nhiều tin, bài có chất lượng tốt, qua đó đã đồng hành và giúp các cấp uỷ, chính quyền trong công tác lãnh đạo, điều hành.

Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí đã bám sát tình hình thực tiễn, phát hiện, dự báo sớm các vấn đề phát sinh, góp phần tăng cường tính chủ động, tính thuyết phục trong công tác chỉ đạo, định hướng thông tin đối với các vấn đề, sự kiện có tính chất phức tạp, nhạy cảm; vai trò của cơ quan chủ quản báo chí ngày càng phát huy và thể hiện rõ.

Báo chí Quảng Nam đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, thông tin kịp thời, trung thực toàn diện đời sống chính trị, kinh tế- xã hội trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Nam, báo chí đã tích cực tuyên truyền, phản ánh các chủ trương, giải pháp điều hành phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh rất tích cực; đồng thời với đó, các giải pháp, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các cấp, các ngành và nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc phòng, chống dịch bệnh này cũng được báo chí tuyên truyền đậm nét, góp phần quan trọng tạo nên nhiều kết quả quan trọng trong việc đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn. Ngay sau dịch, các biện pháp hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng và khôi phục kinh tế cũng được báo chí vào cuộc, đồng hành, tạo nên những chuyển biến tích cực. 

Bên cạnh các kết quả trên, theo đồng chí Võ Văn Thơ, Phó Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam, các cơ quan báo chí trên địa bàn đã làm rất tốt việc tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Nhiều tin, bài được phản ánh, phân tích tình hình phát triển, thành tựu của các địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ qua; những nhiệm vụ đột phá, những kết quả và kinh nghiệm trong quá trình lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ, cấp uỷ địa phương, đơn vị; thông tin kịp thời các ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với các văn kiện đại hội Đảng các cấp, tạo diễn đàn dân chủ và cởi mở, giúp các cấp uỷ tiếp thu, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp lãnh chỉ đạo, điều hành trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Lê Văn Nhi, Tổng Biên tập Báo Quảng Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam khẳng định, thực tiễn sinh động của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội đã được các cơ quan báo chí, lực lượng làm báo trên địa bàn khai thác, phản ánh. Nhờ đó, Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng (giải báo chí thường niên của tỉnh Quảng Nam) năm nay có chất lượng vượt trội so với các mùa giải trước cả về chất lượng lẫn số lượng. Đây chính là thực tiễn cho thấy báo chí tại Quảng Nam đang đồng hành, bám sát đời sống xã hội và sự lãnh chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, Hội nghị cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế của hoạt động báo chí tại Quảng Nam thời gian qua.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác báo chí thời gian tới, Hội nghị xác định tập trung tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ lớn quan trọng trong năm; đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách, định hướng phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng và phản ánh đời sống nhân dân; đặc biệt là tập trung tuyên truyền các hoạt động phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh COVID-19 gắn với chủ động phòng, chống không để tái phát dịch bệnh; quan tâm tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng Đảng; tuyên truyền phản bác và đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch…./.

Đình Tăng