Ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
trong công tác dân vận năm 2018.

 

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Thái Châu Báu, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, cho biết năm 2018, các cấp ủy đảng đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận; nhờ đó nhận thức của hệ thống chính trị các cấp, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới tiếp tục được nâng lên và có nhiều chuyển biến tích cực.

 

Nội dung, phưong thức hoạt động của mặt trận, đoàn thể từng bước đổi mới và chú trọng chất lượng. Công tác dân vận của cơ quan nhà nước có nhiếu chuyển biến, nhất là triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền”. Công tác dân tộc, tôn giáo được triển khai thực hiện khá chặt chẽ. Công tác vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” có sức lan tỏa và tác dụng tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Hiện 1.873 mô hình cấp huyện, 5.768 mô hình cấp cơ sở của tỉnh đạt tiêu chí “Dân vận khéo.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang, cho biết trong năm 2019, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh về công tác dân vận; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với rà soát, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018. Triển khai Chủ đề năm 2019 về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”; triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”;… Nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể quần chúng trong giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

 

Cùng với đó, tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các yêu cầu liên quan đến dân tộc, tôn giáo và các vụ việc phát sinh. Triển khai thực hiện có hiệu các chương trình, dự án, chính sách phát triển kinh tế-xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm nâng cao đời sống, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2018./.

Tin, ảnh: Quốc Tuấn