Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh:TA)

Để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, sáng ngày 24/4, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường.

Theo báo cáo, sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011, tư tưởng đại đoàn kết dân tộc trong Cương lĩnh tiếp tục được đề cao và thể chế hóa, cụ thể hóa trong hầu hết các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, thể hiện ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.  Từ năm 2011 đến nay, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thể hiện rõ vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết của Trung ương; Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Đề án về tổ chức cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, đổi mới công tác dân tộc, tôn giáo… Đặc biệt thông qua góp ý xây dựng Đảng, thông qua vai trò cầu nối của Mặt trận và các tổ chức thành viên, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết.

Từ những kết quả sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ và các đoàn thể nhân dân từng bước được đổi mới theo hướng phát huy dân chủ, sáng tạo của các tổ chức, đáp ứng tốt hơn sự lãnh đạo của Đảng và hoạt động theo Điều lệ của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Đặc biệt vị trí, vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân được từng bước thể chế hóa thành các quy định của pháp luật. Hệ thống tổ chức của MTTQ và các đoàn thể nhân dân có bước đổi mới, hoạt động ngày càng phát huy tốt hơn vị trí, chức năng của mình.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn kiến nghị Đảng, Nhà nước, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của MTTQ, các đoàn thể nhân dân trong xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập trung xây dựng những văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời, Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo, có hướng dẫn đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân theo hướng phân định rõ ràng các chức năng, nhiệm vụ tham gia vào hệ thống chính trị…

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc trong Cương lĩnh tiếp tục được đề cao và thể chế hóa, cụ thể hóa trong hầu hết các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát huy các nguồn lực, sức sáng tạo, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh:TA)

Nhấn mạnh năm 2019 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Mặt trận cần tổng kết lý luận và thực tiễn để đề ra trong văn kiện Đại hội những nhiệm vụ, phương hướng, giải pháp về đại đoàn kết dân tộc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. “Mặt trận tiếp tục nghiên cứu có những đánh giá dự báo sự thay đổi của cơ cấu xã hội, các giai tầng để tiếp tục đoàn kết tập hợp nhân dân; làm rõ vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của Mặt trận; quan tâm làm rõ hơn thuận lợi cơ hội, khó khăn thách thức với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc phát huy dân chủ trong tình hình mới, yêu cầu mới” – đồng chí Trương Thị Mai nói.

Đề cập đến việc tạo sinh lực mới trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng phải làm sâu sắc hơn quan điểm của Đảng đối với khối đại đoàn kết toàn dân nhằm phát huy dân chủ thực chất và tạo sự đồng thuận trong xã hội để góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Nâng cao tính thực chất các hoạt động, các phong trào, cuộc vận động, góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh, giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan trực tiếp đến đời sống người dân nảy sinh của quá trình phát triển…. Muốn thế, đội ngũ cán bộ Mặt trận phải là những người có năng lực, có bản lĩnh, có kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn nhằm tạo uy lực, uy danh và khẳng định vai trò của Mặt trận trong nhân dân…

Tại cuộc làm việc, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cũng ghi nhận những kiến nghị của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong triển khai thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để báo cáo Tiểu ban Văn kiện./.

Trung Anh