Toàn cảnh hội nghị quán triệt

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt, triển khai những điểm mới trong Quy định 85-QĐ/TW, ngày 23/5/2017 của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng; Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW, ngày 12/9/2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng; Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Quy định 879-QĐ/TU, ngày 01/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý.

Sau khi nghiên cứu, quán triệt tại cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế, đảng ủy trực thuộc và các đảng đoàn, ban cán sự đảng kịp thời xây dựng kế hoạch để triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến tận chi bộ trực thuộc đảng bộ mình nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng một cách đồng bộ, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở góp phần xây dựng tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên ngày càng “Trong sạch, vững mạnh”, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao./.

Tin, ảnh: Đắc Phương