Hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra 24 mục tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thời gian qua, Đảng bộ huyện luôn quán triệt sâu sắc chủ trương, nghị quyết của Đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo và có nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp.

Từ việc xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với điều kiện thực tế của địa phương đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, huy động tối đa sức mạnh của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Cùng với đó, việc phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách địa bàn, lĩnh vực cụ thể, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường đi cơ sở để nắm tình hình, định hướng phát triển kinh tế- xã hội, giúp các địa phương kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn. Nhờ vậy sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV, huyện Văn Yên đã hoàn thành 13/24 chỉ tiêu đề ra.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế của Văn Yên
Ảnh: HM.

Theo Bí thư Huyện ủy Văn Yên Trần Huy Tuấn, sau nửa nhiệm kỳ, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Văn Yên cơ bản đạt tiến độ đề ra, bộ mặt đô thị và nông thôn mới có nhiều khởi sắc; giáo dục và đào tạo, văn hóa, xã hội, y tế có bước phát triển đáng kể; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Cụ thể, sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, hiệu quả, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp có hiệu quả cao như: cây dâu tằm, măng bát độ thay thế cây sắn; xây dựng vùng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP ở các xã Yên Hợp, Yên Phú, Đại Phác… chú trọng kết hợp kết nối thị trường với tiêu thụ, tạo đầu ra ổn định, lâu dài cho sản phẩm; tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, kinh tế đồi rừng; khôi phục phát triển vùng trồng cây ăn quả như: nhãn, vải ở các xã vùng cao của huyện, triển khai đề án trồng cây ăn quả tại xã Đông An với diện tích 20 ha. Từ năm 2016 đến nay, huyện Văn Yên đã hỗ trợ gần 4 tỷ đồng cho 169 cơ sở, hộ chăn nuôi trâu, bò, lợn, gia cầm, đưa chăn nuôi chiếm tỷ trọng 35% tổng giá trị ngành nông nghiệp.

Thời gian qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Văn Yên đã tập trung chỉ đạo đầu tư tập trung, trọng điểm cho các xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020. Trong nửa nhiệm kỳ Đại hội, huyện đã huy động trên 92 tỷ đồng; trong đó vận động nhân dân đóng góp trên 15 tỷ đồng, huy động nhân dân hiến trên 144 nghìn mét vuông đất để làm đường giao thông nông thôn. Hiện huyện đã có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến đến hết năm 2018 sẽ có 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 225% kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó việc đầu tư phát triển công nghiệp theo hướng phát triển mạnh công nghiệp chế biến những sản phẩm có thế mạnh về nguyên liệu, hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục có bước phát triển.

Trong lĩnh vực thu ngân sách, huyện Văn Yên đã thực hiện có hiệu quả, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động. Huyện thường xuyên tổ chức gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã để kịp thời nắm bắt và thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đơn vị dẫn đầu trên địa bàn. Mặt khác, huyện cũng chỉ đạo thực hiện tốt thu hồi nợ đọng, quan tâm, nuôi dưỡng nguồn thu. Vì vậy, thu ngân sách hàng năm đều hoàn thành vượt mức kế hoạch và dự kiến hết năm 2018 đạt 160 tỷ đồng, đạt 100% so với mục tiêu đề ra tại nghị quyết Đại hội.

Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cũng như chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo được huyện Văn Yên triển khai quyết liệt, hiệu quả. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được đẩy mạnh; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng. Chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm bình quân 5,55%, đạt 138,8% so với mục tiêu nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm và ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng Đảng với những dấu ấn trong triển khai các hoạt động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với những nội dung của việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Các cấp ủy đảng tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Công tác tự phê bình và phê bình được tổ chức thực hiện nghiêm túc, góp phần tích cực, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện ủy đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ lý luận chính trị cho trên 27 nghìn lượt cán bộ; mở 07 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, kết nạp được 915/1.500 đảng viên mới. Hàng năm, có trên 86% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 87% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Chia sẻ về những kinh nghiệm sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, đồng chí Trần Huy Tuấn cho biết: Có được những kết quả nêu trên trước hết Huyện ủy bám sát các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết phải cụ thể, phù hợp với thực tế địa phương và Đảng bộ. Đặc biệt, việc chú trọng công tác xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong việc triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết.

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đưa Văn Yên thành huyện phát triển


Các cán bộ của bộ phận giao dịch "một cửa" xã Lam Giang (Văn Yên) hướng dẫn người dân

làm các thủ tục hành chính - ảnh: HM

Trên cơ sở dự báo tình hình những năm tới, Bí thư Huyện ủy Văn Yên Trần Huy Tuấn cho biết: Từ những kết quả đã đạt được, Huyện ủy tiếp tục thực hiện 23 chỉ tiêu Đại hội lần thứ XV đề ra, trong đó phấn đấu nâng cao mục tiêu 3 chỉ tiêu về số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; chỉ tiêu về tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế và chỉ tiêu tỷ lệ hộ dân cư được dùng nước hợp vệ sinh so với Nghị quyết Đại hội.

Để hoàn thành những mục tiêu đề ra, thời gian tới, Văn Yên tiếp tục triển khai các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, nâng cao giá trị những sản phẩm chủ lực của huyện; xác định rõ tiềm năng, thế mạnh của địa phương, chủ động đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, coi trọng nội lực, tranh thủ có hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước, các thành phần kinh tế và các tổ chức xã hội; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ và kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Tiếp tục gắn kết chặt chẽ và triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, lấy phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa làm nền tảng tinh thần; đảm bảo quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Trong đó chú trọng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý, kết hợp các độ tuổi, bảo đảm tính kế thừa và phát triển.

Cùng với đó, Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng về cải cách bộ máy, tinh giản biên chế... Phấn đấu thực hiện thành công nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, đưa Văn Yên trở thành huyện phát triển của tỉnh./.

Lê Thị Huyền (Khoa Nội vụ, Trường Cao đẳng Sơn La)