Trả lời:

Tiết 6.3.1(d), Điểm 6.3, Khoản 6, Điều 6, Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng quy định:

“đ) Trường hợp đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì chưa chuyển sinh hoạt đảng chính thức”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, tổ chức đảng có thẩm quyền chưa làm thủ tục chuyển sinh hoạt chính thức cho đồng chí A về nơi công tác mới mà chỉ chuyển sinh hoạt đảng tạm thời cho đồng chí./.

Ban Bạn đọc