Trả lời:

Khoản 7, Điều 39, Điều lệ Đảng quy định:

“Tổ chức đảng, đảng viên không đồng ý với quyết định kỷ luật thì trong vòng một tháng, kể từ ngày nhận quyết định, có quyền khiếu nại với cấp uỷ hoặc uỷ ban kiểm tra cấp trên cho đến Ban Chấp hành Trung ương. Việc giải quyết khiếu nại kỷ luật, thực hiện theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.”

Khoản 9, Điều 39, Điều lệ Đảng quy định:

“Trong khi chờ giải quyết khiếu nại, tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định kỷ luật".

Theo các quy định trên, đảng viên hoặc tổ chức đảng bị xử lý kỷ luật mà không đồng ý với quyết định kỷ luật đối với tổ chức hoặc bản thân mình thì trong vòng một tháng (30 ngày làm việc), kể từ ngày nhận quyết định, có quyền khiếu nại với ủy ban kiểm tra, ban thường vụ cấp ủy hoặc cấp ủy cấp trên theo quy định.

Trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại, tổ chức đảng hoặc đảng viên bị kỷ luật phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định kỷ luật đối với tổ chức hoặc bản thân mình đã ban hành theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng./.

Ban Bạn đọc