Ảnh minh họa: Bích Liên

Theo đó, năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai hệ thống tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai TP Hà Nội nhằm phục vụ chia sẻ, khai thác, phát triển kinh tế xã hội. Triển khai hệ thống thông tin về quan trắc tài nguyên và môi trường. Duy trì, nâng cấp mở rộng các trang, cổng thông tin điện tử của các đơn vị trên nền tảng công nghệ hiện có.

Bên cạnh đó, Sở bảo đảm, 100% cán bộ, công chức, viên chức và các đơn vị cấp hai trực thuộc khai thác sử dụng hộp thư điện tử để trao đổi thông tin công việc. 100% cán bộ, công chức, viên chức trong ngành được đào tạo hướng dẫn sử dụng máy tính và các thiết bị tin học đạt trình độ từ cơ bản đến nâng cao đáp ứng nhu cầu sử dụng thành thạo các phần mềm phổ thông và chuyên ngành theo yêu cầu.

Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Đáng chú ý, Sở đảm bảo duy trì vận hành thông suốt đường truyền mạng thông tin tại Sở và các đơn vị cấp hai của Sở 24/24 giờ. Đảm bảo 100% số cán bộ, công chức, viên chức làm việc được trang bị máy tính phục vụ công tác./.

BL