Mặt hàng nhôm ở dạng thanh, que và hình thuộc nhóm 76.04 có thuế suất thuể xuất khẩu là 5%

Bộ Tài chính vừa trả lời Hội những nhà sản xuất nhôm định hình Việt Nam kiến nghị về việc vướng mắc trong thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Theo đó, không thể điều chỉnh thuế xuất khẩu của mặt hàng này giảm xuống 0% như đề xuất, kiến nghị của DN.

Theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính, mặt hàng nhôm ở dạng thanh, que và hình thuộc nhóm 76.04.

Theo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, mặt hàng nhôm ở dạng thanh, que và hình thuộc nhóm 76.04 có khung thuế xuất khẩu từ 5- 40%

Bên cạnh đó, theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ thì mặt hàng nhôm ở dạng thanh, que và hình thuộc nhóm 76.04 có thuế suất thuể xuất khẩu là 5%, bằng mức sàn cua khung thuế xuất khẩu tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 nên không thể điều chỉnh giảm xuống 0% như đề xuất, kiến nghị của Hội những nhà sản xuất nhôm thanh định hình Việt Nam.

Bộ Tài chính cho biết thêm, mức thuế suất trên đã góp phần hạn chế xuất khẩu tài nguyên khoáng sản ở dạng thô, đảm bảo phục vụ nhu cầu trong nước, khuyến khích đầu tư, chế biến sâu trong nước nâng cao giá trị tài nguyên xuất khẩu.

Minh Anh