Ảnh minh họa (Ảnh: MP)

Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-BYT về việc đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt.

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, đến nay trong toàn ngành y tế đã có khoảng 30 bệnh viện triển khai thanh toán chi phí khám, chữa bệnh điện tử và bước đầu đạt được một số kết quả bước đầu khả quan. Một số bệnh viện đạt 35% số lượng giao dịch thanh toán chi phí khám, chữa bệnh không dùng tiền mặt, giảm quá tải khu vực xếp hàng chờ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh, góp phần tăng sự hài lòng của người bệnh.

Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, phương thức thanh toán điện tử trong ngành y tế còn nhiều hạn chế như: tỷ lệ các bệnh viện triển khai thanh toán chi phí khám, chữa bệnh điện tử hiện còn thấp, việc kết nối giữa phần mềm ngân hàng, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán với hệ thống thông tin bệnh viện còn gặp nhiều khó khăn; người dân chưa có thói quen thanh toán điện tử trong hầu hết các giao dịch thanh toán.

Vì vậy, để đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các cơ sở y tế quán triệt về ý nghĩa lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt trong toàn bộ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ và Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, khẩn trương xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực và các điều kiện để triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp với điều kiện của đơn vị.

Triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt để người dân dễ dàng và thuận lợi thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt. Trong đó, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản bằng cách công bố công khai số tài khoản, hướng dẫn nội dung chuyển tiền để người dân có thể chuyển tiền thanh toán chi phí dịch vụ y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế bằng các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn đô thị phải triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt trước ngày 31/12/2019 theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ.

Phối hợp với Sở Tài chính (đối với Sở Y tế) để tham mưu, đề xuất UBND cấp tỉnh hoặc tham mưu, đề xuất Bộ trưởng, Thủ trưởng ngành (đối với Y tế các Bộ, ngành) bố trí kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm nguồn lực triển khai các giải pháp thanh toán điện tử phù hợp./.

 

BT