Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ tại EEMC được EVN phát đi ngày 15/3/2018. Theo đó, thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 2/4 đến 27/4/2018. 

EVN hiện là cổ đông nội bộ tại EEMC. 2 Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty này là ông Trần Văn Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị (nắm giữ hơn 7,8 triệu cổ phần, đại diện 60% vốn của EVN tại Công ty) và ông Nguyễn Vũ Cường - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty (nắm giữ hơn 5,2 triệu cổ phần, đại diện 40% vốn của EVN).

Việc thoái toàn bộ phần vốn của EVN tai doanh nghiệp thực hiện theo lộ trình được Chính phủ phê duyệt về Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017 - 2020. 

Theo evn