74% doanh nghiệp đánh giá hài lòng với dịch vụ điện của EVN, tăng mạnh so với năm 2016 

Đây là năm thứ hai liên tiếp dịch vụ điện năng giữ vị trí này, chỉ sau dịch vụ hạ tầng là điện thoại. Đáng chú ý, năm 2017, dịch vụ điện năng được tới 74% doanh nghiệp đánh giá hài lòng, tăng mạnh so với tỷ lệ 69% năm 2016.

Báo cáo PCI 2017 còn công bố đánh giá mức độ chuyển biến trong các lĩnh vực đo lường môi trường kinh doanh. Việc tiếp cận điện năng được 69,3% doanh nghiệp đánh giá có chuyển biến tốt và rất tốt, đứng thứ 2 về mức độ chuyển biến tốt trong 11 lĩnh vực đo lường môi trường kinh doanh.

Đến nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đưa điện đến với 99,98% số xã/phường/thị trấn trên cả nước, số hộ dân nông thôn được sử dụng điện đạt 98,83% và bán điện trực tiếp cho 11/12 huyện đảo.

PV