Sáng 22/6, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập đã khảo sát về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập tại Bộ Nội vụ.

Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khảo sát  về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập tại Bộ Nội vụ (Ảnh: KT)

Báo cáo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết: Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Nội vụ đã ban hành nhiều văn bản để triển khai xây dựng Đề án. Thực hiện kế hoạch khảo sát  xây dựng Đề án, đến nay Đoàn khảo sát do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn đã khảo sát được 9/11 Bộ, 2 địa phương và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng đoàn đã khảo sát tại Quảng Ninh. Tại các buổi làm việc, Phó Thủ tướng đã yêu cầu các Bộ, địa phương hoàn thiện báo cáo theo các ý kiến góp ý của các thành viên Đoàn khảo sát và bổ sung đầy đủ số liệu gửi Bộ Nội vụ. "Đến nay, Bộ Nội vụ mới nhận được báo cáo của 3 Bộ là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường" - Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho biết.

Theo Thứ trưởng, mục tiêu Đề án nhằm đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các đơn vị sự nghiệp công lập với ngoài công lập để toàn xã hội, đặc biệt là đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc ít người được thụ hưởng chất lượng của các dịch vụ công ở mức độ ngày càng cao.

Mục tiêu khác là tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng hợp lý, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, góp phần cải cách chính sách tiền lương.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho hay, dự thảo đề cương Đề án có bố cục 5 phần. Dự thảo Đề án nêu 7 nhóm giải pháp gồm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới cơ chế quản lý; đổi mới cơ chế tài chính; kiện toàn tổ chức bộ máy; quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng đội ngũ người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao sự chuẩn bị của Bộ Nội vụ trong việc triển khai xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý, đổi mới cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.

Phó Thủ tướng cũng gợi ý nhiều vấn đề để các đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án. Theo đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Bộ Nội vụ cần cập nhật, hệ thống hóa các chủ trương, văn kiện của Đảng liên quan đến nội dung này; cập nhật các pháp luật có liên quan như: Luật Cán bộ, công chức, Luật viên chức, Bộ Luật Lao động... và các Nghị quyết, nghị định của Chính phủ có liên quan...

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Nội vụ cập nhật, chuẩn hóa các số liệu về tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn 2011-2016. “Đây là cơ hội để chúng ta có số liệu đầy đủ nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực này” – Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ.

Về nội dung Đề án, Phó Thủ tướng cho biết “đây là đề án gồm 3 thành tố là đổi mới cơ chế quản lý, đổi mới cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, các nội dung này gắn liền với việc xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập”. Phạm vi trọng tâm của Đề án là dịch vụ sự nghiệp công. Trong đó, trọng điểm là y tế, giáo dục, dạy nghề, khoa học công nghệ...

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu của Đề án là phải đổi mới mạnh mẽ về cơ chế quản lý quản lý, cơ chế tài chính, đẩy mạnh sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công trên cơ sở quy hoạch mạng lưới, giảm mạnh đầu mối, tinh giản biên chế, tăng cường năng lực cung cấp dịch vụ công, đảm bảo nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công...

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh quan điểm trong đổi mới hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập là phải theo nguyên tắc thị trường, có vai trò dẫn dắt của Nhà nước nhưng Nhà nước không bao cấp xin - cho, xóa bỏ tâm lý ỷ lại vào ngân sách nhà nước, phân định rõ “công”- “tư”; tăng cường phân công, phân cấp quyền hạn, lợi ích giữa các cấp để bảo đảm tính tự chủ, năng động, sáng tạo của đơn vị sự nghiệp công lập, tăng cường khả năng giám sát, tự giám sát, kiểm soát hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Định hướng xây dựng đề án, Phó Thủ tướng gợi ý Bộ Nội vụ cần đánh giá, khái quát được những việc đang làm thành những mục tiêu, quan điểm, giải pháp lớn. Đồng thời cần dày công nghiên cứu để xem xét những vấn đề mới, vấn đề có tính đột phá. “Một số bộ, ngành địa phương đang có nhiều cách làm hay như TP Hà Nội, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, hay Bộ Y tế cũng thực hiện sắp xếp rất quyết liệt” – Phó Thủ tướng ví dụ.

Để việc xây dựng Đề án hiệu quả, Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương đã được khảo sát và các Bộ, ngành, địa phương chưa gửi báo cáo sớm hoàn thiện báo cáo gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp xây dựng Đề án.

Tại buổi làm việc, để việc xây dựng Đề án có chất lượng, có tính khả thi cao, Bộ Nội vụ đề nghị Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ quản lý ngành, lĩnh vực khẩn trương xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý sử dụng ngân sách nhà nước; ban hành khung giá các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo đúng lộ trình.

Đồng thời khẩn trương rà soát, hoàn thiện mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả để sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công.

Để tách việc quản lý nhà nước với quản trị đơn vị sự nghiệp công lập; cơ quan quản lý nhà nước không can thiệp trực tiếp vào hoạt động nội bộ của đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ đề nghị Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, quản lý ngành, lĩnh vực nghiên cứu hoàn thiện cơ chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập và mối quan hệ của Hội đồng trường với người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập.../.

Kim Thanh