Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cho biết: Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là khó khăn về thu ngân sách song với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, tỉnh, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội Vĩnh Phúc tiếp tục có bước phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,68%, cao hơn bình quân chung cả nước. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Liên quan tới nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Tỉnh sẽ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, trong đó, quan tâm thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các doanh nghiệp công nghệ cao, không gây ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng chi bộ đảng vững mạnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Nhân dịp này, hội viên Câu lạc bộ hưu trí cũng đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý đất đai, tăng cường thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn của tỉnh./.

K.L