Chiều 5/7 tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Uỷ ban Dân tộc tổ chức Hội thảo chuyên đề Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số.

Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Điểu K’ré, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc tham dự Hội thảo.


Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh:NK)

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết: Người dân tộc thiểu số ở Việt Nam chiếm 53/54 dân tộc, với dân số trên 13 triệu người, sống ở 51 tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước. Đến nay đã bầu chọn được 34.031 người có uy tín từ các khu dân có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn cả nước trong nhiều lĩnh vực. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các Bộ, Ban, ngành cơ quan Trung ương, các cấp ủy, chính quyền các địa phương, MTTQ và các tổ chức thành viên từ Trung ương đến cấp cơ sở đã có nhiều chủ trương, chính sách mới, nhiều văn bản hướng dẫn để thực hiện và phát huy vai trò của người uy tín trong toàn hệ thống chính trị.  

“Người uy tín ở cộng đồng dân cư và trong đồng bào các dân tộc thiểu số là những cánh tay đắc lực đối với hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối. chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào”, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, Mặt trận các tỉnh vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đã tăng cường công tác phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên. Phối hợp với các ngành Dân tộc, Công An, Biên Phòng, Dân vận…nhằm phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc. Tạo điều kiện để người có uy tín phát huy vai trò gương mẫu của bản thân và gia đình tiên phong đi đầu, tích cực vận động gia đình, dòng họ, cộng đồng thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động, các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng, thời gian qua, việc triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác phát huy vai trò người có uy tín nên chưa quan tâm chỉ đạo, phân công quản lý, phân cấp vận động người có uy tín. Công tác vận động người có uy tín còn chồng chéo, chưa phân công rõ quyền lợi và tránh nhiệm của người có uy tín, chưa chú trọng công tác bồi dưỡng, cung cấp thông tin cho đội ngũ người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của người có uy tín trong thời gian tới. Các đại biểu nhấn mạnh đến việc tăng cường bồi dưỡng và phát huy vai trò, ảnh hưởng của người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số theo các tiêu chí, tiêu chuẩn, năng lực sở trường; quy trình lựa chọn, thành phần cơ cấu dân tộc, theo lĩnh vực, phạm vi và mức độ ảnh hưởng. Đồng thời cần phân định cấp độ quản lý, mức độ, phạm vi ảnh hưởng của người có uy tín để có cơ chế phát huy vai trò của họ một cách phù hợp, hiệu quả.

Hội thảo chuyên đề Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số. (Ảnh: NK)

Khẳng định vai trò quan trọng của người có uy tín, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cho rằng người có uy tín, già làng trưởng bản, trưởng dòng họ trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở nước ta có vai trò rất quan trọng. Tiếng nói của họ luôn được tôn trọng, được dân làng và con cháu làm theo. Vì vậy, cần phải tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các chính sách cho họ, đảm bảo tối thiểu 3 điều kiện: Được trang cấp phương tiện nghe, nhìn để tiếp cận thông tin; định kỳ được bồi dưỡng, cung cấp thông tin; được quan tâm động viên cả vật chất và tinh thần thông qua hoạt động thăm hỏi, tuyên dương, khen thưởng, khám chữa bệnh, tham quan học tập…

Phó vụ trưởng Vụ Dân tộc, Ban Dân vận Trung ương Đào Văn Hùng đề xuất, cần có sự đầu tư nguồn lực tương xứng với tính chất, đặc điểm từng loại  mô hình; gắn kết chặt chẽ với Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc gia và cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để bảo tồn, phát huy, nhân rộng các mô hình mang bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế vùng và hội nhập quốc tế. Cùng với đó xây dựng cơ chế, chính sách đối với người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số….

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Điện Biên Giàng Trọng Bình kiến nghị, cần bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ những người có uy tín thông qua việc cung cấp thông tin về tình hình thời sự chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương, về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các phần tử lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng để họ hiểu và tuyên truyền, giải thích cho nhân dân…

Các đại biểu nhấn mạnh đến các giải pháp thường xuyên nêu các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của các vị già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong các dân tộc để tạo phong trào thi đua rộng khắp trong toàn tỉnh; mở rộng khối đại đoàn kết, chọn cử người có uy tín tham gia cơ quan dân cử, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội…/.

Nam Khánh