Tiếp tục nhân rộng điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ năm, 19/05/2022 18:55
Qua một năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã xuất hiện nhiều cách làm thiết thực, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.
leftcenterrightdel
 Đ/c Đỗ Đức Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang

Qua một năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (viết tắt là Kết luận số 01) ở Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã xuất hiện nhiều cách làm thiết thực, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), đồng chí Đỗ Đức Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang đã trả lời phỏng vấn của phóng viên về nội dung này.

PV: Một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện Kết luận số 01 là kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xin đồng chí cho biết kết quả thực hiện yêu cầu này ở Đảng bộ tỉnh trong thời gian qua?

Đồng chí Đỗ Đức Hà: Để đẩy mạnh việc học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến về chủ đề toàn khóa và chỉ đạo mở các điểm cầu từ cấp xã đến cấp tỉnh học đồng loạt trong một ngày. Sau hội nghị trực tuyến, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục mở các hội nghị trực tiếp học tập chuyên đề cho cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị mình. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cấp, phát 13.791 cuốn tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các cấp ủy đảng, chi bộ trong toàn Đảng bộ để nghiên cứu, học tập.

BTV Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện nhằm tạo sự đột phá trong lĩnh vực xây dựng Đảng và phát triển KT-XH, như: Bảo đảm an ninh trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; công tác kiểm tra, giám sát; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường xúc tiến đầu tư; giải quyết những vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài và mới phát sinh; cải cách thủ tục hành chính...

Yêu cầu các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo tập thể, cá nhân đăng ký, xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ 1-2 việc, gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Kết quả, trong 2 năm 2021-2022 toàn tỉnh có 13.469 việc làm theo Bác của tập thể; 259.409 việc làm theo Bác của cá nhân; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đăng ký 384, cấp cơ sở đăng ký 17.103 vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm hoặc những vấn đề còn hạn chế, yếu kém đã được lựa chọn và tập trung giải quyết; có 4.334 tập thể và 76.165 cá nhân xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác. Trong năm 2021, việc làm theo Bác của tập thể đã hoàn thành đạt 96,6% và của đảng viên đã hoàn thành đạt 98,3%; vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm cấp huyện đạt 94%, cấp cơ sở đạt 98,3%.

PV: Xin đồng chí cho biết thêm về việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?

Đồng chí Đỗ Đức Hà: Có thể nói, mỗi cán bộ, đảng viên đã tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện qua những việc làm cụ thể, thiết thực và báo cáo trước chi bộ, cơ quan để theo dõi và giúp đỡ; gương mẫu trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) về những ưu, khuyết điểm, vai trò trách nhiệm trong học tập và làm theo Bác, trong thực hiện chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 6/7/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành TƯ Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh.

PV: Theo đồng chí, những điểm mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện Kết luận số 01 ở Đảng bộ tỉnh là gì?

Đồng chí Đỗ Đức Hà: Trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 01 ở Đảng bộ tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình, điểm mới, cách làm hay, sáng tạo đạt hiệu quả cao, như: Huyện ủy Việt Yên xây dựng các mô hình: "Cải cách hành chính gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ", "Gia đình tôi học tập và làm theo gương Bác", "Nông dân phát triển bền vững"; Thành ủy Bắc Giang xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến với nhiều cách làm mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, như: Đăng ký "làm theo" cập nhật vào phần mềm quản lý hai cấp. Huyện ủy Sơn Động ban hành hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động "Ba trách nhiệm - Trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với công việc và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội" trong cán bộ, công chức, viên chức. Đảng ủy Quân sự tỉnh ban hành quy định thực hiện 5 chuẩn mực phấn đấu xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới trong lực lượng vũ trang...

PV: Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01, trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh sẽ quan tâm thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Đỗ Đức Hà: Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới để tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01 có hiệu quả, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trước hết, tổ chức thực hiện Kết luận số 01 gắn với việc các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các phong trào thi đua và thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII), Kết luận Hội nghị TƯ 4 (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập trung thực hiện tốt 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy, tổ chức đảng lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn hạn chế, yếu kém ở địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết theo hướng rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm và rõ thời gian hoàn thành.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý, đăng ký việc làm theo của các tổ chức đảng, đảng viên và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Tăng cường tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội.

Các cấp ủy đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01 thành một nội dung trong kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp mình; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

 

Đỗ Thành Nam/Báo Bắc Giang
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực