Tạo xung lực mới cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ hai, 25/12/2023 17:45
(ĐCSVN) - Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, kết quả 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Học viện là cơ sở quan trọng, tạo xung lực mới cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Học viện ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Ngày 25/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII và tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao bằng khen của Giám đốc Học viện cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, giai đoạn 2018-2023

5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp và có nhiều chuyển biến theo tinh thần kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là cơ bản; một số nội dung là “điểm nhấn” nổi bật, khẳng định vai trò tiên phong, dẫn dắt của Học viện trên mặt trận tư tưởng, lý luận như: các chương trình Khoa học công nghệ cấp quốc gia, Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Bộ sách thường thức chính trị, Sổ tay Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…. Việc tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong các mặt hoạt động của Học viện đảm bảo nhuần nhuyễn, bài bản và khá toàn diện, trong đó, công tác tuyên truyền là điểm đột phá, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt.

Tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên được nâng cao, dần trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tự thân, tự giác. Đội ngũ chuyên gia nòng cốt phát huy tốt vai trò; sự tham gia của đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ, học viên, đoàn viên, sinh viên có chuyển biến rõ rệt.

 Bên cạnh đó, phương thức, hình thức tổ chức hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có nhiều đổi mới, phát huy được vai trò, nguồn lực của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

Công tác nghiên cứu khoa học đạt nhiều kết quả tích cực, rõ nét, có nhiều nét mới, vừa khẳng định thành tựu lý luận, thực tiễn, vừa phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trên một số vấn đề cụ thể.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng có đổi mới về nội dung, chương trình, nâng cao tính chiến đấu, với sự đồng bộ về hình thức và cụ thể về nội dung đến từng bài giảng.

Công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có sự chuyển biến về chất, độ lan tỏa được đẩy mạnh, bắt đúng “mạch” quan tâm của cán bộ, đảng viên. Các hình thức tuyên truyền, đấu tranh trên mạng xã hội có chuyển biến tích cực.

 Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao bằng khen của Giám đốc Học viện cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, giai đoạn 2018-2023

Năm 2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xác định các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW đó là: Chủ trì tổ chức tốt Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Tập trung nghiên cứu các chương trình, đề tài, đề án, hội thảo, tọa đàm, tổng kết thực tiễn, đặt hàng chuyên gia để cung cấp luận cứ khoa học để bảo vệ, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng. và hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch nổi lên và xây dựng luận cứ, luận điểm đấu tranh phản bác. 

Cùng với đó, tăng cường tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng các hệ lớp, tiến tới nghiên cứu xây dựng giáo trình và đưa nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trở thành một môn học trong chương trình của một số hệ đào tạo. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo bề rộng và tập huấn chuyên sâu cho các lực lượng nòng cốt.

Xây dựng mạng lưới truyền thông bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong toàn hệ thống Học viện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Phát triển đồng bộ các kênh truyền thông truyền thống, thiết lập và nâng cao chất lượng các kênh truyền thông hiện đại trên không gian mạng; đảm bảo tính kết nối trong hệ thống và mở rộng độ lan tỏa. Nghiên cứu xây dựng kho dữ liệu dùng chung phục vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong toàn hệ thống.

Học viện sẽ tăng cường hướng dẫn các trường chính trị cấp tỉnh, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, trung tâm chính trị cấp huyện thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW. Nghiên cứu sửa đổi Hướng dẫn số 475-HD/HVCTQG, ngày 24/9/2019 về việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; Phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia nòng cốt, cán bộ khoa học trẻ trong tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu tại Hội nghị 

Tại Hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương nhấn mạnh: Kết quả 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW là cơ sở quan trọng, tạo xung lực mới cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Học viện ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; đồng thời, đặt ra yêu cầu cao hơn, đòi hỏi không ngừng đổi mới, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng chủ thể trong thực hiện nhiệm vụ trong đó kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, giữa kiên định bảo vệ với kiên quyết, kiên trì đấu tranh, trong đó “xây” là cơ bản.

Nêu rõ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là đấu tranh về mặt lý luận mà còn đấu tranh trong việc gỡ bỏ thông tin xấu, độc, đấu tranh với các nhà cung cấp mạng, kiểm soát dòng tiền mà các thế lực chống phá này hoạt động trên mạng và xử lý nghiêm với những kẻ vi phạm pháp luật, lợi dụng dân chủ, nhân quyền, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng chỉ rõ: “Thường vào những lúc chúng ta có những sự kiện lớn của đất nước, chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc thì các thế lực thù địch càng ra sức chống phá. Cho nên, hơn lúc nào hết chúng ta phải chuẩn bị một tâm thế, một bản lĩnh, trí tuệ thật tốt để đánh thắng mọi kẻ thù, mọi thế lực thù địch, phản động cơ hội chính trị".

Dịp này, 12 tập thể, 17 cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, giai đoạn 2018-2023 đã được nhận bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực