leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa: Bích Liên

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định 3070/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm nâng cao khả năng thích ứng với đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong phòng ngừa, giảm thiểu các tổn thương, rủi ro trước các tác động của BĐKH và tận dụng các cơ hội do BĐKH mang lại; phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của từng khu vực, từng địa phương trong hoạt động thích ứng và triển khai các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần chuyển đổi hiệu quả mô hình phát triển kinh tế các bon thấp, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững an ninh trật tự xã hội, đảm bảo phát triển bền vững.

Đồng thời, bảo đảm hài hòa lợi ích tạo động lực khuyến khích các bên liên quan tích cực tham gia công tác ứng phó với BĐKH quản lý khai thác sử dụng có hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Kế hoạch cũng nêu rõ, tất cả các ngành, các lĩnh vực như: Y tế, Giáo dục, Du lịch, Nông nghiệp, Công nghiệp... đều phải lồng ghép các yếu tố BĐKH vào kế hoạch, chương trình phát triển ngành. Đồng thời, sẽ quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, tổng hợp và đa mục tiêu tài nguyên nước; áp dụng các công nghệ và phương thức sản xuất tiết kiệm nước; bảo đảm nhu cầu sử dụng nước; chủ động phòng, chống, giảm thiểu tác hại của cạn kiệt nguồn nước, xâm nhập mặn… do tác động của BĐKH.

Bên cạnh đó, tập trung vào việc củng cố, nâng cấp, xây mới các đoạn đê biển, đê sông xung yếu và phát triển rừng chắn sóng, chắn cát, rừng phòng hộ ven biển để phát huy vai trò “lá chắn tự nhiên”, bảo đảm chống chịu được với thiên tai theo kịch bản BĐKH, nước biển dâng và xâm nhập mặn; phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, hiện đại, đại hạn chế sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, in tiết kiệm tài nguyên đất, nước... áp dụng các mô hình sản xuất nông nghiệp xanh.

Nghiên cứu triển khai đồng bộ, hợp lý và đa dạng hóa các loại hình năng lượng; ưu tiên khai thác, sử dụng triệt để và hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch để tiết kiệm quỹ đất, phát triển nguồn điện sinh khối, rác thải và chất thải rắn, điện mặt trời mái nhà với mục đích tự dùng để bảo vệ môi trường và bảo đảm cung cấp điện, ưu tiên phát triển điện khí có quy mô lớn...

Theo đó, các giải pháp thực hiện gồm: tăng cường, chủ động, kết nối với các bộ ngành Trung ương, huy động nguồn kinh phí để triển khai thực hiện các dự án về BĐKH; kêu gọi sự tham gia rộng rãi của các doanh nghiệp và cộng đồng trong không thực hiện các hoạt động ứng phó với BĐKH; đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, huy động các nguồn lực bao gồm nguồn xã hội hóa nguồn tài chính ảnh của Trung ương, các dự án ODA của các tổ chức phi chính phủ thông qua các chương trình dự, án phát triển và nhân rộng mô hình thích ứng hỗ trợ sinh kế...

Để đạt được các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao Sở TN&MT là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh trong việc quản lý và thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH; tham mưu tổ chức triển khai, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định tại kế hoạch; phối hợp với các sở, ban, ngành và các tổ chức cá nhân xây dựng phương xây dựng chương trình, đề tài nhiệm vụ dự án có liên quan để lĩnh vực BĐKH để thực hiện tốt các kế hoạch ứng phó với BĐKH của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khánh Thi