leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Khương Trung)

Chiều 8/1, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã họp về việc triển khai các kế hoạch trọng tâm về lĩnh vực biển, đảo năm 2021.

Theo Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi, trong năm 2021 Tổng cục sẽ triển khai 5 nhiệm vụ chính: Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật; thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030; Thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia; Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Cho ý kiến về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đề nghị: Với những nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong năm 2021, Tổng cục cần tập trung cho công tác xây dựng văn bản. Theo đó, trong thời gian sớm nhất, Tổng cục cần hoàn thiện các Nghị định được giao như: Nghị định quy định về hoạt động lấn biển; Nghị định thay thế Nghị định số 51 quy định giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo…

Đối với việc xây dựng, triển khai các Quy hoạch, Thứ trưởng cũng nêu ra những khó khăn, vướng mắc, từ đó, đề nghị Tổng cục xây dựng các văn bản xin ý kiến lãnh đạo Bộ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tăng cường nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về biển và hải đảo. Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng và triển khai thi hành; đảm bảo điều kiện cần thiết cho việc thực thi các quy định của pháp luật về biển và hải đảo.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đánh giá những nhiệm vụ mà Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đang được Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao phó có trọng trách vô cùng lớn và quan trọng. Bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, Bộ trưởng mong muốn tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như lãnh đạo, cán bộ trong Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đóng góp các ý kiến, sáng kiến để khẳng định vai trò của ngành trong sự phát triển và hội nhập của đất nước.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị, lãnh đạo Tổng cục cần tiếp tục phát huy được sức mạnh tập thể để hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu đặt ra, thể hiện được vai trò là cơ quan quản lý quan trọng của Nhà nước trong lĩnh vực biển và hải đảo. Trong đó, lãnh đạo Tổng cục cần xây dựng các chương trình mục tiêu mang tính tầm nhìn chiến lược để hoàn thành được các mục tiêu.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị, Tổng cục cần chú trọng xây dựng hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu và thông tin tổng hợp và phải coi đây là tài sản có giá trị nhất để phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, bảo tồn các giá trị của biển.

Trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật để điều phối công việc với các Bộ, ngành, địa phương đảm bảo điều kiện cần thiết cho việc thực thi các quy định của pháp luật về biển và hải đảo cũng như quyết định các vấn về về kinh tế, anh ninh quốc phòng.

Bộ trưởng cũng đề nghị, Tổng cục thiết lập hệ thống giám sát thông qua các hệ thống ra-da, viễn thám, phối hợp với người dân để công tác thực thi pháp luật được triển khai một cách triệt để, hiệu quả. Cùng với đó, Tổng cục tăng cường hơn nữa công tác phát triển nguồn nhân lực để phục vụ cho những nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân xây dựng văn hóa biển, đảo; hợp tác quốc tế cần chú trọng để học hỏi kinh nghiệm xây dựng pháp lý, xây dựng các mục tiêu trách nhiệm chung về biển…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham gia đóng góp ý kiến phối hợp, xây dựng các kế hoạch về các nhiệm vụ của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, tập trung vào công việc xây dựng chiến lược kinh tế biển; phát triển công tác khoa học công nghệ, chuyển đổi số; điều tra đánh giá, khai thác tài nguyên của biển…/.

 

BL