Mỗi khi nhìn lại một lần
Tư duy thêm mới, tinh thần thêm cao
Vinh quang hòa quyện tự hào
Lòng dân - ý Đảng dạt dào niềm tin

Vẻ vang con cháu rồng tiên
Non sông nước Việt ngày thêm đẹp giàu
Chung tay cùng với năm châu
Nâng niu, gìn giữ địa cầu tươi xanh

Hòa bình thay thế chiến tranh
Trong muôn gian khổ có mình có ta
Việt Nam: Điểm sáng - ngọn cờ
Niềm tin - vị thế - cơ đồ Việt Nam

Ơn Người, ơn Đảng vinh quang
Dựng xây đất nước đàng hoàng đẹp hơn
Giữ yên bờ cõi nước non
Lưu truyền hậu thế cháu con lạc hồng
Tiến lên thế giới Đại Đồng
Đúng ý Đảng  - Bác thuần lòng muôn dân./.

Trịnh Công Tuấn