Mời bạn đọc xem toàn văn Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 tại đây: 2060-signed.pdf


TG