Đây là một trong các nội dung tại Thông tư số 25/2021/TT- BGDĐTdo Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sỹ, trình độ thạc sỹ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 (Đề án 89).

 
Ảnh minh họa. Nguồn: chinhphu.vn 

Thông tư gồm 4 Chương, 16 Điều và 5 Phụ lục, bao gồm: quy định chung; điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn, quyền và trách nhiệm của người học; yêu cầu và tiêu chí xét chọn cơ sở đào tạo, trách nhiệm và quyền hạn của cơ sở cử đi học, cơ sở đào tạo và tổ chức thực hiện.

Theo đó, Đề án 89 cấp kinh phí đào tạo trình độ tiến sỹ tất cả các ngành, ưu tiên những ngành được xác định cần tập trung đào tạo trong chiến lược phát triển nhân lực trình độ cao của Việt Nam ở từng thời điểm cho đến năm 2030 và trong giai đoạn tiếp theo; đào tạo trình độ thạc sỹ các ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật và nhóm ngành thể dục, thể thao.

Hình thức đào tạo bao gồm: đào tạo tập trung toàn thời gian trong nước; đào tạo tập trung toàn thời gian ở nước ngoài; liên kết đào tạo trình độ tiến sỹ một phần thời gian học tập trung trong nước và một phần thời gian học tập trung ở nước ngoài, trong đó, thời gian đào tạo ở nước ngoài tối đa không quá 2 năm.

Kinh phí hỗ trợ cấp cho người học tối đa không quá 4 năm (48 tháng) đối với người học tiến sỹ và không quá 2 năm (24 tháng) đối với người học thạc sỹ.

Trong Thông tư, Bộ GD&ĐT quy định giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn được tham gia tuyển chọn khi đáp ứng các yêu cầu như không quá 40 tuổi tính đến năm tham gia tuyển chọn; tham gia tuyển chọn đi học tiến sỹ, thạc sỹ hoặc đang theo học các chương trình đào tạo tiến sỹ lần đầu tiên; giảng viên cơ hữu đã đáp ứng điều kiện tuyển sinh của chương trình đào tạo, được cơ sở đào tạo dự kiến tiếp nhận học chính thức trong năm đăng ký tuyển chọn hoặc năm kế tiếp liền kề; giảng viên nguồn, giảng viên cơ hữu đang theo học chương trình đào tạo tiến sỹ phải còn thời gian học tập, nghiên cứu ít nhất từ 18 tháng trở lên tính đến thời điểm tham gia tuyển chọn.

Những giảng viên này chưa nhận hoặc chưa cam kết nhận học bổng toàn phần từ ngân sách Nhà nước hoặc từ các nguồn kinh phí khác cho việc học tập, nghiên cứu ở trình độ dự tuyển tính đến thời điểm được tuyển chọn.

Đối tượng tham gia tuyển chọn để được nhận kinh phí hỗ trợ của Đề án khi đi học thạc sỹ phải là giảng viên cơ hữu giảng dạy những ngành đào tạo thuộc lĩnh vực nghệ thuật, nhóm ngành thể dục, thể thao của các cơ sở cử đi thuộc khối văn hóa, nghệ thuật và thể dục, thể thao.

Theo Thông tư hướng dẫn, trong thời gian học tập, nghiên cứu hoặc chậm nhất trong 12 tháng sau khi tốt nghiệp, người học tiến sỹ phải công bố kết quả nghiên cứu liên quan trực tiếp tới đề tài luận án, được minh chứng bằng ít nhất 2 công bố khoa học đối với người học tập trung toàn thời gian ở nước ngoài hoặc ít nhất 1 công bố khoa học đối với người học ở các hình thức còn lại trong các ấn phẩm thuộc danh mục Web of Science hoặc Scopus với tư cách là tác giả chính hoặc tác giả liên hệ.

Riêng đối với người học tiến sỹ các ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật và nhóm ngành thể dục thể thao có thể thay thế công bố khoa học bằng 1 giải thưởng chính thức của các cuộc thi quốc gia hoặc quốc tế được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công nhận.

Người học cũng phải quay trở về cơ sở cử đi học ngay sau khi tốt nghiệp và làm việc trong thời gian tối thiểu theo quy định của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ hoặc theo quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 của Chính phủ. Trong trường hợp vi phạm và không thực hiện đầy đủ những trách nhiệm khác, người học phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ đã nhận từ Đề án.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 24/10 tới./.

Mỹ Anh