Hải Dương: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu về công tác phòng chống tham nhũng

Thứ tư, 26/01/2022 16:28
(ĐCSVN) - Đó là yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương trong chỉ thị mới ban hành về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng và Chỉ thị số 27-CT/TU về nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và ngành Thanh tra của tỉnh tập trung tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt là chủ tịch UBND các cấp trong công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài góp phần ổn định chính trị - xã hội. Quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và ngành Thanh tra về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và về công tác phòng chống tham nhũng, kết quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra. Tăng cường hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Đề cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước và thủ trưởng cơ quan thanh tra trong công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và ngành Thanh tra nâng cao chất lượng hoạt động, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác giám sát việc thực thi công vụ đối với đội ngũ cán bộ thanh tra. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện chế độ luân chuyển, điều động đối với cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể và các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực thi nghiêm túc pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính. Chủ động thực hiện nghiêm các bản án, quyết định về hành chính đã có hiệu lực. Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự hai cấp; chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ thi hành án, có giải pháp thi hành dứt điểm các vụ việc mà UBND xã là người phải thi hành án (nếu có). UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cơ quan thì hành án dân sự hai cấp. Các sở, ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành kịp thời, dứt điểm các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; thủ trưởng các cơ quan thi hành án phải thực sự sâu sát, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là việc giải quyết các vụ việc thi hành án có giá trị lớn, khó khăn, phức tạp, kéo dài. Tăng cường công tác kiểm tra nghiệp vụ thi hành án dân sự, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm do lỗi cố ý của công chức trong ngành.../.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực