Xứng tầm vị thế và sự phát triển bứt phá của Hải Phòng

Thứ hai, 18/12/2023 15:15
(ĐCSVN) - Những kết quả đạt được trong lĩnh vực kinh tế đã khẳng định tính đúng đắn, vượt trội trong những chủ trương, quyết sách và sự lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong lãnh đạo phát triển kinh tế. Đây cũng chính là sự thể hiện rõ nhất về tầm nhìn, chất lượng nghị quyết của Thành ủy, các cấp ủy đảng của Đảng bộ Hải Phòng; là sản phẩm kết tinh ý Đảng, lòng dân, mang đậm tư duy và hành động đổi mới của Thành ủy; xứng tầm vị thế và sự phát triển bứt phá của Hải Phòng.
Cảng Hải Phòng giữ vững vị thế cửa ngõ suốt hơn thế kỷ qua. (Ảnh: anhp.vn) 

Đại hội XIII của Đảng đã đánh dấu những bước phát triển mới trong tầm nhìn và tư duy lãnh đạo của Đảng về phát triển kinh tế; thể hiện sâu sắc tinh thần đổi mới sáng tạo, khả năng thích ứng nhanh nhạy với những thay đổi nhanh của tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Một mặt, Đại hội tiếp tục vạch ra những định hướng chiến lược về chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế...; mặt khác, nhấn mạnh yêu cầu tận dụng tốt cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, dựa trên tiến bộ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Xác định chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, xây dựng chính quyền số là chìa khóa cho sự phát triển bứt phá của kinh tế Việt Nam. Cùng với thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo; tham gia có hiệu quả vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; Đại hội XIII của Đảng cũng đặc biệt chú trọng yêu cầu phát triển bền vững, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên; xây dựng kinh tế xanh, tuần hoàn, thân thiện với môi trường, phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới hiện đại, văn minh; phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam. Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng kết cấu hạ tầng tiếp tục được khẳng định là hai trong ba đột phá chiến lược phát triển kinh tế... Đây là những vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển kinh tế đất nước những năm tới.

Những định hướng chiến lược nêu trên đã được cụ thể hóa qua một loạt các văn bản lãnh đạo được Đảng ta ban hành trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII. Hội nghị Trung ương 5 với các nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết số 20-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới". Hội nghị Trung ương 6 ban hành Kết luận số 45-KL/TW về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050". Những nghị quyết, kết luận này đã thể hiện sự đột phá trong tư duy và tầm nhìn, góp phần không nhỏ vào tháo gỡ khó khăn, nút thắt, tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia và huy động nguồn lực của mọi thành phần kinh tế vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Phát biểu bế mạc Đại hội XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trăn trở: “Thành công của Đại hội không phải là thông qua được Nghị quyết, bầu Ban Chấp hành mới, quan trọng hơn, sắp tới phải đưa Nghị quyết vào cuộc sống thế nào, biến nó thành hiện thực thế nào". Đây cũng là trách nhiệm đặt ra cho toàn Đảng, cấp ủy các địa phương, đơn vị trong cả nước, trong đó có Hải Phòng. Xin chia sẻ một vài kinh nghiệm của Hải Phòng trong việc từng bước hiện thực hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế.

Một là: Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết sớm nhất, nhanh nhất, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Đó là nhận định mà tôi tin rằng không chỉ với Hải Phòng mà tất cả các tổ chức Đảng trực thuộc từ Trung ương đến địa phương chắc chắn đều nhất trí cao, bởi đây cũng chính là chủ trương chung được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương chỉ đạo, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức thực hiện rất hiệu quả trong những năm gần đây, dựa trên nền tảng ứng dụng thành tựu của công nghệ thông tin, đặc biệt là từ đợt sinh hoạt chính trị quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Việc đưa những định hướng đúng đắn của Đảng về phát triển kinh tế nhanh chóng đi vào thực tiễn phải được bắt đầu từ nhận thức. Kinh nghiệm thực tiễn ở Hải Phòng cũng khẳng định: Để nghị quyết thực sự thấm sâu vào nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhanh chóng chuyển hóa thành hành động, phong trào cách mạng, trở thành hiện thực sinh động trong đời sống thành phố; việc đổi mới nội dung, phương thức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết có ý nghĩa tiền đề quan trọng. Nhận thức sâu sắc điều đó, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng nói chung, các quan điểm, nghị quyết chuyên đề về kinh tế nói riêng đã được Thành uỷ Hải Phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thể hiện tính linh hoạt, khả năng thích ứng nhanh, rõ vai trò lãnh đạo của người đứng đầu; hệ thống văn bản được ban hành kịp thời, đồng bộ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và phù hợp đối tượng. Công tác này hiện nay đã có những chuyển biến, đổi mới rất căn bản trong toàn Đảng. Trực tuyến kết hợp với trực tiếp trong quán triệt nghị quyết của Đảng nói chung, các nghị quyết về kinh tế nói riêng đã trở thành phổ biến, thường xuyên ở hầu khắp các Đảng bộ, các ngành, lĩnh vực, địa bàn ở thành phố Hải Phòng, tạo sự thông suốt, nhất quán, nhanh chóng, tiết kiệm công sức và tiền của; rút ngắn thời gian đưa Nghị quyết vào thực tiễn. Cũng với tinh thần chỉ đạo và phương thức đa dạng, linh hoạt đó, các đợt sinh hoạt chính trị nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết Đại hội XIIII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã giúp đưa tinh thần, mục tiêu, quan điểm lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực kinh tế thấm sâu và nhanh chóng được hiện thực hóa trong phát triển kinh tế của Hải Phòng.

Hai là: Bám sát định hướng của Đảng, yêu cầu phát triển của thành phố, phát huy tiềm năng, thế mạnh, xác định nhiệm vụ trọng tâm để phát triển bứt phát, khắc phục khâu yếu, giải quyết điểm nghẽn.

Đó là quan điểm nhất quán của Thành ủy Hải Phòng - trên cơ sở tiếp nối những thành công từ nhiệm kỳ khóa XV (2015 - 2020) - trong việc xây dựng chương trình hành động, ban hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ thành phố trên lĩnh vực kinh tế. Tại thành phố Hải Phòng, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế đã được cụ thể hóa thành 3 nhóm chương trình hành động với 10 nhiệm vụ cụ thể: (1) Về tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển. Trong đó tập trung quyết liệt lập lại kỷ cương trong thu, chi ngân sách, thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, hấp dẫn nhằm tăng cường sức mạnh nội lực của nền kinh tế thành phố và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển bền vững. (2) Các chương trình về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế được định hướng nhằm khai thác, tối ưu hóa những tiềm năng, lợi thế phát triển của Hải Phòng, tập trung vào ba trụ cột chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistic, du lịch - thương mại. (3) Các chương trình về xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị Hải Phòng; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đây là những mũi nhọn đột phá nhằm tạo nên bản sắc, nền tảng, tạo sự bứt phá riêng cho diện mạo và sự phát triển chung của thành phố đáp ứng yêu cầu, từng bước khẳng định vị thế đã được xác định tại Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/10/2019 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022  về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050" của Ban Chấp hành Trung ương. Trong quá trình thực hiện, phát sinh những đòi hỏi cấp thiết mới từ cuộc sống, Thành ủy Hải Phòng đã kịp thời bổ khuyết.

Cụ thể, tại Chương trình hành động số 12-CTr/TU, ngày 03/7/2021 của Thành ủy Hải Phòng về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Thành ủy đã bổ sung 6 nhiệm vụ liên quan đến phát triển kinh tế gồm: ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển một số dịch vụ như cảng biển và logictics, về chuyển đổi số; tham mưu xây dựng và thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù để thành phố phát triển bứt phá theo tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ về thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số… Cũng với tinh thần đó, các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII do Thành ủy Hải Phòng xây dựng tiếp tục là bước cụ thể hóa sâu hơn, lãnh đạo tập trung hơn đối với các lĩnh vực quản lý đất đai, phát triển kinh tế tập thể và "tam nông".

Cùng với việc lựa chọn, xác định các chương trình trọng tâm, xây dựng các trụ cột của nền kinh tế thành phố với các khâu đột phá có ý nghĩa động lực thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững của kinh tế thành phố; kế thừa thành công từ triển khai chủ đề hành động nhiệm kỳ khóa XV (2015 - 2020) của Đảng bộ thành phố về "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh"; ba năm đầu nhiệm kỳ khóa XVI (2020 - 2025), bám rất sát quan điểm chỉ đạo của Đảng về các yếu tố nền tảng, động lực cho phát triển kinh tế; Hải Phòng tiếp tục xác định chủ đề hành động cho từng năm: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” (2021); "Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dụng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số” (năm 2022, 2023). Từ thực tiễn triển khai nghị quyết của Đảng về kinh tế ở Hải Phòng có thể thấy nét nổi bật là Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy luôn lựa chọn những vấn đề trọng tâm, thiết yếu nhất, có tác động mạnh mẽ nhất tới sự phát triển đột phá về kinh tế của thành phố để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Ba là: Táo bạo, sáng tạo, quyết liệt, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong chỉ đạo triển khai thực hiện

Với tư duy đúng, tầm nhìn dài hạn, bài bản, vững chắc, có quyết sách trúng, việc hiện thực hóa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, của Thành ủy phụ thuộc lớn vào bản lĩnh, quyết tâm, sự đổi mới, sang tạo của tập thể lãnh đạo, sự thống nhất trong Đảng bộ, đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân thành phố. Đây cũng là bản lĩnh dám "vượt lên chính mình" - vượt lên tư duy nhiệm kỳ, tìm tòi ý tưởng, cách làm mới trong lãnh đạo phát triển kinh tế. Phát huy những bài học thành công của nhiệm kỳ trước, mạnh dạn đột phá vào những điểm nghẽn, nút thắt; Thành ủy Hải Phòng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phong cách lãnh đạo: Quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; gần dân, sát dân, đối thoại, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp trong từng bước phát triển của thành phố. Phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; hơn thế, với Hải Phòng, phương châm "an sinh xã hội phải đi trước một bước so với tốc độ tăng trưởng kinh tế"; "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" phải đồng hành với "dân thụ hưởng" được thực hiện triệt để.

Trong năm 2022 và 2023, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng có thêm những chỉ đạo mới với những cách làm rất mới về xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, xây dựng đề án đào tạo nghề nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Chỉ đạo ban hành Nghị quyết về hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp của thành phố phát triển nhất là hỗ trợ kết nối chuyển giao công nghệ, tham gia chuỗi cung ứng sản xuất các sản phẩm phụ trợ cho doanh nghiệp FDI, tạo mối liên kết hợp tác phát triển giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài. Chỉ đạo đẩy nhanh thủ tục thành lập Khu kinh tế thứ 2 và Đề án thành lập Khu thương mại tự do. Tổ chức Hội nghị của Thường trực Thành ủy đối thoại với doanh nghiệp nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ, đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp, ưu tiên nguồn lực triển khai Đề án thành lập thành phố trong thành phố đối với huyện Thủy Nguyên.

Nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng, Hải Phòng còn ghi dấu ấn về sự phát triển vượt bậc của kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, nông thôn. (Ảnh: vneconomy.vn) 

Cùng với cả nước, Hải Phòng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố trong bối cảnh có những khó khăn, thách thức ngoài dự báo, chưa từng có. Đây cũng chính là thước đo bản lĩnh, ý chí, tinh thần năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, với sự quyết tâm, quyết liệt để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đề ra. Nửa nhiệm kỳ qua, Thành ủy và các cấp ủy của Đảng bộ thành phố Hải Phòng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên lĩnh vực kinh tế, luôn duy trì và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, vững vàng trước khó khăn, thách thức; đã và đang hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

Cụ thể, với mục tiêu "thành phố Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa", đến nay, có 13 chỉ tiêu có thể đánh giá theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, có 9/13 chỉ tiêu vượt mục tiêu đến năm 2030; 04/13 chỉ tiêu tiếp tục phấn đấu hoàn thành vào năm 2030. Hải Phòng đang dần khẳng định là thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại với tỷ trọng giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp trong GRDP thành phố năm 2022 chiếm gần 49%, đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng kinh tế thành phố; tiếp tục định hình rõ nét vai trò trọng điểm kinh tế biển của cả nước. Đến nay thành phố đã đạt đủ cả 05 tiêu chí đô thị loại I.

Trong điều kiện hết sức khó khăn do tác động của dịch bệnh và các yếu tố khách quan khác; gần 3 năm nỗ lực không ngừng, với ý chí, bản lĩnh và quyết tâm cao độ, tiềm lực kinh tế của Hải Phòng ngày càng lớn mạnh với nhiều dấu ấn nổi bật:

Tuy sẽ còn nhiều thách thức ở phía trước (với 7/20 chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế sẽ gặp nhiều khó khăn để đạt mục tiêu Đại hội đề ra) song tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng tiếp tục duy trì ở mức cao so với cả nước - giai đoạn 2021 - 2022 đạt bình quân 12,63%/năm, năm 2023 ước đạt 10,34%. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, Hải Phòng trở thành một trong những địa phương có môi trường hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước (chỉ trong nửa nhiệm kỳ, số vốn FDI Hải Phòng thu hút được bằng khoảng gần 40% tổng số vốn FDI của 30 năm cộng lại. Đáng chú ý, Hải Phòng dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI trong lĩnh vực công nghiệp giai đoạn 2021 - 2022. Trong đó, có nhiều dự án trị giá hàng tỷ USD). Hai năm liền (2021 - 2022), số thu thuế xuất nhập khẩu trên địa bàn vượt dự toán ở mức cao và nhờ vậy, theo cơ chế tài chính ngân sách đặc thù dành cho Hải Phòng, năm 2022, thành phố được thưởng vượt thu hơn 1.700 tỷ đồng và năm 2023 dự kiến sẽ được thưởng hàng trăm tỷ đồng nữa. Đây là nguồn lực rất quan trọng để đầu tư phát triển. Cùng với đó, số thu nội địa của Hải Phòng cũng liên tục lập những dấu mốc mới: Năm 2021 đạt 36.642 tỷ đồng; năm 2022 đạt 38.368 tỷ đồng và năm 2023, thành phố ước đạt 42.500 tỷ đồng. Với số thu này, mỗi năm thành phố đã có thể dành ra từ 20.000 tỷ đồng cho đầu tư phát triển. Những công trình trị giá hàng nghìn tỷ được đầu tư hoàn toàn bằng nguồn nội lực của Hải Phòng ngày càng nhiều và thành phố đã có thể có nguồn vốn ngân sách đáng kể dùng làm vốn "mồi" để thu hút nhiều nguồn lực đầu tư khác. Nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng, Hải Phòng còn ghi dấu ấn về sự phát triển vượt bậc của kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, nông thôn. Các công trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu mang lại diện mạo mới khang trang, hiện đại cho nông thôn Hải Phòng, là cơ sở, tiền đề để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người nông dân, kéo gần khoảng cách với đô thị. Tăng trưởng kinh tế luôn hài hòa với tăng mức sống của người dân và Hải Phòng đã thực hiện được mục tiêu đó. Hơn 2 triệu người dân Hải Phòng có cuộc sống ổn định về thu nhập, việc làm, mức sống ngày càng được nâng lên. Các gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo, những người yếu thế… được chăm sóc, chăm lo chu đáo.

Những kết quả trên khẳng định tính đúng đắn, vượt trội trong những chủ trương, quyết sách và sự lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong lãnh đạo phát triển kinh tế. Đây cũng chính là sự thể hiện rõ nhất về tầm nhìn, chất lượng nghị quyết của Thành ủy, các cấp ủy đảng của Đảng bộ Hải Phòng; là sản phẩm kết tinh ý Đảng, lòng dân, mang đậm tư duy và hành động đổi mới của Thành ủy; xứng tầm vị thế và sự phát triển bứt phá của Hải Phòng. Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hải Phòng những năm gần đây có thể rút ra một số vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng về lãnh đạo phát triển kinh tế:

Thứ nhất là: việc triển khai các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng về kinh tế phải được xác lập một cách khoa học, cụ thể trong các nghị quyết, chương trình hành động cua Đảng bộ thành phố.

Tại Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực phát triển kinh tế của Hội nghị Trung ương 6 đã đề cập rất sâu sắc, rất cụ thể những định hướng lớn của Đảng, phù hợp với tình hình và xu thế phát triển của Hải Phòng, do vậy trở thành định hướng cho thành công của thành phố trong gần 3 năm qua. Bên cạnh đó một điểm cũng rất dễ nhận thấy ở Hải Phòng những năm qua đó là: khoảng cách giữa nghị quyết của Thành ủy với việc thể chế hóa, cụ thể hóa thành nghị quyết, chương trình, Kế hoạch của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố đã được rút ngắn nhất có thể. Sự đồng bộ, kịp thời đó đã góp phần đưa nhanh nghị quyết của Đảng về kinh tế trở thành hiện thực sinh động ở thành phố Hải Phòng; hạn chế, khắc phục được tình trạng cấp ủy bao biện, làm thay chính quyền, làm phát sinh mâu thuẫn trong nội bộ hay buông lỏng lãnh đạo để chính quyền "tự tung, tự tác" hay có mặt thoát ly sự lãnh đạo của Đảng.

Thứ hai là: xác định trúng trọng tâm để phát triển bứt phá, khắc phục khâu yếu, giải quyết điểm nghẽn.

Quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng trên lĩnh vực kinh tế, xác định đó là kim chỉ nam, định hướng tầm nhìn cho toàn bộ chiến lược phát triển; song để cụ thể hóa những định hướng mang tầm vĩ mô, có tính phổ quát đó sát thực với từng địa phương, từng ngành, lĩnh vực cần phải bám sát đặc điểm, yêu cầu phát triển, tiềm năng lợi thế của địa phương để lựa chọn những vấn đề trọng tâm, có ý nghĩa "hạt nhân", nền tảng, thúc đẩy tạo chuyển biến, lan tỏa tích cực mạnh mẽ để tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Có thể khẳng định, Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng tiếp tục xác định việc tăng cường đầu tư, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng giao thông là khâu đột phá, ban hành nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số, xác định 3 trụ cột kinh tế của Hải Phòng trong giai đoạn 2020 - 2025... là hoàn toàn đúng đắn. Thực tế nửa nhiệm kỳ qua đã chứng minh, các nhiệm vụ trọng tâm, ba trụ cột này phát triển góp phần quan trọng giúp Hải Phòng giữ được nhịp độ tăng trưởng cao trong bối cảnh có muôn vàn khó khăn, thách thức. Đồng thời là sự chuẩn bị bền vững, tạo sự bứt phá mạnh mẽ trong tương lai, đẩy nhanh quá trình hiện thực hóa khát vọng phát triển Hải Phòng.

Thứ ba là: Không ngừng đổi mới, sáng tạo trong tư duy và hành động, quyết tâm giữ vững ý chí, chú trọng lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng ngay trong mỗi bước đi và trong từng chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, nhằm tạo sự thống nhất về hành động với quyết tâm cao trong toàn hệ thống chính trị.

Những năm gần đây, Hải Phòng tiếp tục nỗ lực tìm tòi những ý tưởng sáng tạo, hướng đi mới với cách làm mạnh dạn, táo bạo trong lãnh đạo phát triển kinh tế, quyết tâm giữ vững ý chí, đoàn kết đồng lòng vượt qua những khó khăn thử thách lớn, kiên định đạt bằng được các chỉ tiêu, mục tiêu mà Đại hội đã đề ra. Mạnh dạn đề xuất và được Trung ương, Quốc hội, Chính phủ chấp thuận ban hành nghị quyết chuyên đề, một số cơ chế đặc thù để phát triển vượt trước; chủ động, táo bạo và quyết liệt thực hiện những ý tưởng đã được thực tiễn kiểm nghiệm, những quyết sách chưa có tiền lệ cả trong lĩnh vực kinh tế cũng như văn hóa, xã hội… Đặc biệt, thành phố tiếp tục có những cơ chế, chính sách hữu hiệu nhằm phát huy nguồn lực từ Nhân dân, tiêu biểu như phong trào vận động dân hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; qua đó, Nhân dân được thực hiện quyền làm chủ thực chất của mình, vừa là chủ thể, vừa là động lực phát triển kinh tế, vừa là mục tiêu của chiến lược phát triển thành phố. Đây cũng chính là thành công lớn nhất trong công tác chính trị, tư tưởng của Hải Phòng nửa nhiệm kỳ qua.

Kinh tế là nền tảng vật chất của xã hội, có vai trò quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của đất nước, của đời sống nhân dân, uy tín, vị thế của đất nước trên thế giới. Sự thành công trên lĩnh vực phát triển kinh tế cũng là nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với uy tín của Đảng, niềm tin của Nhân dân vào năng lực, vai trò lãnh đạo của Đảng. Trong bối cảnh được dự báo sẽ còn rất nhiều khó khăn, thách thức phía trước; chặng đường về đích, hiện thực hóa một cách toàn diện những mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã đề ra sẽ còn rất nhiều vất vả, gian nan. Tuy nhiên, với những kết quả nổi bật đã đạt được, những kinh nghiệm rút ra qua từng chặng đường trải nghiệm; chúng ta hoàn toàn có cơ sở để vững tâm, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng trên lĩnh vực kinh tế, vào tương lai phát triển bền vững của đất nước./.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực